Bibliografija - Fenomenologija nasilja

2018.

Mediji u Srbiji o rodno zasnovanom nasilju u 2015. i 2016. godini - Kako protiv nasilja - uloga medija, str 67.

Mršević Z., (2018)
Projekat: Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II
Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj Srbija
ISBN 978-86-7728-258-5
COBISS.SR-ID 270682380

Ključne reči: medijsko izveštavanje, rodno zasnovano nasilje, femicid, senzacionalizam, tabloidizacija, postistina, fičeri, interpretativni prilozi, informativni tekstovi

Inkluzivna bezbednost kao način smanjenja rizika od katastrofa i pratećeg nasilja, str. 401 - 411

Mršević Z., Janković S., 2018
U: Ne nasilju, jedinstveni društveni odgovor
Ur: Nebojša Macanović
Banja Luka: Centar modernih znanja
ISBN 978-99976-722-4-7
COBISS.RS-ID 7386904

Inkluzivna bezbednost je koncept diversifikovanog uključivanja različitih društvenih segmenata u sektor bezbednosti. Smanjenje rizika od katastrofa je koncepcijski okvir u kojem se razmatraju načini i metode smanjenja ranjivosti i rizika društva od katastrofa, kako bi se izbegli ili organičili nepovoljni uticaji i opasnosti prouzrokovani prirodnim pojavama. Cilj otpornosti je poboljšati, a ne ponoviti ranije postojeće stanje.

Ključne reči: katastrofe, rodno zasnovano nasilje, Sendai okvir, tranformativni oporavak, inkluzivna bezbednost

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Medijski odgovorno etično izveštavanje o nasilju nad ženama, 45-46.

Mršević Z., 2018.
U., Novi stari oblici viktimizacije: izazovi za viktimološku teoriju i praksu.
Deveta međunarodna godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije. Knjiga apstrakata.
Beograd: Viktimološko društvo Srbije.

Predmet izlaganja je analiza rodno stereotipna medijska produkcija u Srbiji koja kontinuirano konstruiše rodno stereotipan ženski lik i tako standardizuje neadekvatno medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama. Mediji olako koriste i održavaju onu stereotipnu verziju predstave za koju veruju da je publici prihvatljiva, kakvu ona želi da vidi i čuje. Cij izlaganja je ukazivanje da su mediji između ostalog, i snažan faktor socijalizacije, pa i zaštitnici javnih interesa, zbog čega je izveštavanje o nasilju nad ženama oblast koja zahteva povećan stepen društvene odgovornosti.

Ključne reči: Rodno zasnovano nasilje, rodni stereotipi, društveno odgovorno medijsko izveštavanje, hegemnistički maskulinitet, medijska deskripcija, medijska preskripcija

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini, M63

2017.

Media coverage of court proceedings in cases of gender-based violence. 195-207.

Mršević Z., (2017)
In., Pravosuđe i mediji.
Ed., Ivana Stevanović
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
ISBN 978-86-83287-97-0
COBISS.SR-ID 235768076

This paper analyzes media coverage of cases of gender-based violence in a two-year period covering the 2015 and 2016 calendar years. The aim is to highlight the fact that the media acts as an important instrument in informing and educating the public, as well as a general deterrent of the observed crime type. The incidence of cases of femicide is discussed, directly compared to femicide cases in the previous period (2012 and 2014) both in criminological terms and in terms of their media presentation, and positive innovations that have occurred in the reporting period relating to the systematic monitoring of judicial summations in cases of gender-based violence as a result of the demands of women's activism are identified. The main topics of the paper thus include criminal convictions for the most serious forms of gender-based violence, foremost among which are partner and non-partner femicide and rape. Also discussed are decisions of the Press Council of Serbia in cases of violations of ethical norms of the Serbian Code of Journalists, as well as cases of domestic violence involving celebrities, which the media has had a tendency to report in a serialized and sensationalist manner.

Key words: Hegemonic masculinity, partner and non-partner femicide, the murder of old women, decision of the Press Council, violence in circles of celebrities

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini M31 (imam pozivno pismo)

Nepartnerski femicid u Srbiji 71 - 83.

Mršević Z., (2017)
U., Život bez nasilja - Istanbulska konvencija - odgovornost i obaveze institucija
Ur., Zoran Pavlović
Novi Sad: Pokrajinski zaštitnik građana.
ISBN 978-86-89417-05-0
COBISS.SR-ID 318787079

U ovom tekstu autorka prezentira slučajeve nepartnerskog femicida u Srbiji. Iako ne postoji osnova razlikovanja partnerskog od nepartnerskog femicida, višegodišnja praksa izolovanog analiziranja samo ubistava žena od strane njihovih partnera dovela je do prevđanja ubistava starica, devojčica, majki i drugih kategorija žena koje su ubili muškarci. Autorka navodi preko trideset takvih primera brutalnih femicida u nameri da skrene pažnju na njihovo postojanje i neopravdanost njihovog zanemarivanja. Analiza ovih ubistava jasno ukazuje da njihove ubice pripadaju tipu hegemonističkog maskuliniteta kao i ubice partnerskih femicida. Žrtve nepartnerskih femicida karakterišu se dodatnim stepenom bespomoćnosti, fizičke i društvene nemoći da se odbrane od ubistva. Svi navedeni slučajevi ukazuju na neophodnost poštovanja principa dužne pažnje od strane institucija, u skladu sa Istanbulskom konvencijom.

Ključne reči: Istanbulska konvencija, princip dužne pažnje, nepartnerski femicid, ubijene starice, devojčice, majke, hegemonistički maskulinitet

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M42 = M45

Odgovornost za nasilje u sportu – huligani nisu sami 14 -19

Mršević Z., (2017)
U., Srbija i reformisanje instituta odgovornosti. Knjiga sažetaka
Ur., Marko Milenković
Beograd: Institut društvenih nauka
ISBN 978-86-7093-194-7
COBISS.SR-ID 247074060

Situacije sportskog nasilja se dešavaju u sistemu ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanog za sport i organizovane navijačke grupe. Postojanje ritualnog karaktera tih situacija u kojima tipično dolazi do viktimiziranja, doprinose formiranju stava da je odgovornih mnogo više od samih nasilnika, kao „neposrednih izvršioca“. Naime, rituali su vid društveno prihvaćenog oblika ponašanja, koji zadovoljavaju interese mnogih vidljivih i nevidljivih aktera, pa su kao poželjni i korisni, ne samo tolerisani, već kao takvi i podržani.

Ključne reči: Huligansko nasilje, fudbalski navijači, klubovi, sprega sila politike i „kontroverznog“ biznisa, ekstremni desničari, novinski lobiji, homofobija,, nacionalističke strasti

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini, M63

Ima li nepartnerskog femicida u Srbiji 42

Mršević Z., (2017)
U: Knjiga apstrakata “Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst”
Beograd: Viktimološko društvo Srbije
ISBN NEMA

Rad sadrži analizu pojave nepartnerskih femicida kroz slučajeve u Srbiji u trogodišnjem periodu, 2014, 2015 i 2016. Žrtve nepartnerskog femicida su ubijene žene iz više kategorija za koje se konstatuje da su u povišenom riziku od rodno zasnovanog nasilja i ubistva, kao što su žene starije životne dobi koje žive same, devojčice, konobarice, novinarke, kafanske pevačice, seksualne radnice, učenice, medicinske sestre. Većina njih ili nije imala nikakav prethodni odnos sa ubicama, ili je njih manji broj bile i pre ubistva izložene maltretiranju sa ubičine strane. Cilj rada je ukazivanje na postojanje nepartnerskog femicida u situaciji kada je u javnom diskursu Srbije prisutan gotovo isklučivo partnerski femicid. Analizom nepartnerskog femicida ukazuje se da nije etički, ni profesionalno praviti razliku između žrtava femicida poklanjanjem pažnje samo partnerskom femicidu, čime se zanemaruje jedna trećine femicida čije žrtve nisu bile partnerke ubicama.

Ključne reči: femicid starica, femicid devojčica, femicid majki, žene u riziku, izražena brutalnost, nemoć žrtava, hegemonistički maskulinitet

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu, M64

2016.

Navijačko nasilje: incidenti ili rituali, 11 – 26

Mršević Z., (2016)
In: Bezbjednost i osnovna prava: dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba
Ur: Aleksandar Zeković
Vlada Crne Gore (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava), Podgorica
ISBN 978-9940-9591-4-2 (Savjet za građansku kontrolu rada policije)
ISBN 978-9940-9610-5-3 (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
ISBN 978-9940-633-10-3 (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava)
COBISS.CG-ID 31844880

Slučajevi nasilja navijača pogrešno je nazivati „incidentima“ jer nisu sporadičnog karaktera, već se radi o redovno ponovljenim događajima, tipizirano profilisanih aktera i scenarija, prihvaćenih i podržanih od strane mnogih društveno uticajnih subjekata. Autorka je imajući u vidu sve okolnosti nasilja navijača, te slučajeve okarakterisala kao rituale s obzirom da se dešavaju u sistemu društveno prihvaćenih, štaviše, podržanih, ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanog za sport i ulogu organizovanih navijačkih grupe.

Ključne reči: navijačko nasilje, incidenti, rituali, društveno podržani odnosi, vandalizovane komunalne i privatne imovine, huliganizam

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

2015.

Mediji u Srbiji u 2014 o rodno zasnovanom nasilju: Između stereotipa i zabave, str. 121

Mršević Z., (2015)
Institut društvenih nauka, Program Ujedinjenih nacija za razvoj.
ISBN 978-86-7728-174-8
COBISS.SR – ID 216193292

Analize medija sa stanovišta rodne ravnopravnosti neophodne su u smislu popravljanja delatnog potencijala žena da organizovano utiču na društene promene u pogledu prevencije i smanjivanja nasilja nad ženama. Konstatovanje i analiza odsustva ženske perspektive iz medija, stereotipnosti u medijskom izveštavanju, posebno kada se radi o nasilju nad ženama, kao i prisutna rodna pristrasnost, utiču na smanjenje rodne nejednakosti i povećanje medijske pismenosti i odgovornosti medija.

Ključne reči: Nasilje nad ženama, medijsko izveštavanje, stereotipnost, tabloidizacija, banalizacija nasilja, brutalizacija društva

Monografija nacionalnog značaja M42

Navijači i publika sportskih manifestacija kao glavne žrtve sportom izazvanog nasilja. 75 - 96

Mršević Z., (2015)
Temida, vol 18, 1: 75- 96.
Viktimološko društvo Srbije, Beograd
ISSN 1450 6637

U tekstu se analizaju uzroci i mehanizmi viktimizacije sportskim nasiljem, kao i tipologija žrtava i odgovornih aktera sportskog nasilja. Cilj rada je da se, kroz analizu pojedinih situacija ritualizovanog sportskog nasilja, ukaže na činjenicu da do stradanja žrtava sportskog nasilja dolazi u sistemu ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanih za sport i organizovane navijačke grupe, kao i da su žrtve najbrojnije među samim navijačima i publikom. Tekst sadrži pregled različitih vrsta rituala sportskog nasilja koji rezultiraju viktimiziranjem pojedinaca ili grupa.

Ključne reči: žrtve, sportsko nasilje, nasilje gomile, rituali, društvo integriteta sa mehanizmima prevencije nasilja

Vodeći časopis nacionalnog značaja M51

Ritualna priroda fudbalskog nasilja. Str. 253 – 267.

Mršević Z., (2015)
The ritual character of football violence ed., Dragana Kolarić, u Suprotstavaljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje, Tom 1
Kriminalističko policijska akademija, Beograd
ISBN 978-86-7020-322-8

Tekst sadrži analizu mehanizama nastanka, uzroka i društvenog konteksta fudbalskog nasilja, kao i identifikovanje odgovornih aktera. Izlaganje sadrži teme različitih vrsta rituala koji se mogu podeliti u tri grupe: 1) ritualno nasilje u vezi fudbalskih utakmica, 2) rituali nasilja unutar grupe fudbalskih navijača i 3) rituali spoljašnjeg omogućavanja nasilja fudbalskim navijačkim grupama. Imajući u vidu da su rituali poželjni i korisni vid kao društveno prihvaćenog oblika ponašanja, koji zadovoljavaju interese mnogih vidljivih i nevidljivih aktera, cilj ovog rada je da se kroz analizu ritualnog karaktera situacija fudbalskog nasilja, ukaže da je ono deo šire društveno tolerisanog, prihvatljivog ponašanja. Shodno tome i društvena reakcija protiv fudbalskog nasilja mora da počne deritualizacijom i da bude mnogo opsežnija od sankcionisanja „neposrednih izvršilaca“.

Ključne reči: fudbalsko nasilje, nasilje na fudbalskim mečevima, rituali unu- tar grupa navijača, rituali spoljašnje podrške, deritualizacija, temeljna društve- na reakcija.

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Ritualni karakter sportskog nasilja. Str. 6 – 12
The ritual characted of sport violence

Mršević Z., (2015)
Ed., Branko Bošković, U: Menadžement bezbednosti sportskih takmičenja - Prevencija nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima.
Fakultet za sport, Beograd
Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski“,Sofija, Bugarska
ISBN 978-86-6385-005-7
COBISS.SR-ID 214616844

U ovom tekstu se kroz analizu pojedinih situacija ritualizovanog sportskog nasilja ukazuje na činjenicu da do nasilja u vezi sa sportom dolazi, ne slučajno i ne usled individualnih akata nepredvidljivog izbijanja agresivnosti, i sigurno ne iz prenaglašene ljubavi prema sportu i klubu za koji se navija. Sportsko nasilje se dešava u sistemu ritualizovnih oblika odnosa i ponašanja vezanog za sport i organizovane navijačke grupe. Cilj rada je da se kroz analizu ritualnog karaktera tih situacija nasilja, a imajući u vidu da su rituali poželjni i korisni vid kao društveno prihvaćenog oblika ponašanja, koji zadovoljavaju interese mnogih vidljivih i nevidljivih aktera, ukaže da i to nasilje postaje deo društveno tolerisanog ponašanja. Saznavanje suštine funkcinisanja rituala sportskog nasilja pomaže otkrivanju njegovih uzroka, i posledično tome, i mogućih strategija suzbijanja.

Ključne reči: masovne tuče policije i navijača na tribinama, ritualno sučeljavanje rivaliziranih navijačkih grupa u i izvan stadiona, dogovorene masovne tuče,,organizovanje “vrućeg gostoprimstva” gostujućim navijačima, ritualno “dokazivanje” na protivničkoj teritoriji izazivanjem incidenata

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Nasilje nad ženama u islamskoj kulturi i uloga policije u zaštiti žrtava. Str. 541-570.

Mršević Z., Spasić D., (2015)
Ed Jovan Ćirić, Velibor Džomić, Miroljub Jeftić
In Religija, politika pravo
Institut za uporedno pravo, Mitropolija Crnogorsko-primorska, Centar za proučavanje Religije i versku toleranciju. Beograd
ISBN 978-86-80186-05-4
COBISS.SR.-ID 217514252

U tekstu se navode slučajevi nasilja i diskriminatornih običaja nad ženama koje žive u zemljama islamske kulture a o kojima su izveštavale svetske i domaće agencije i mediji. To su npr. hidžab propisi, ometanje školovanja devojčica i devojaka, ugovoreni brakovi maloletnih devojčica, brutalno kažnjavanje žena žrtava muškog nasilja. Iako svi navedni primeri predstavljaju ipak incidente, a ne svakodnevne pojave, njihovi koreni leže u duboko uvreženom shvatanju o podređenosti žene uopšte u islamskoj kulturi. Stavovi islama o ženama su osnov njihovog diskriminisanog društvenog položaja i široko rasprostranjenog, nekažnjivog nasilja nad njima. U radu se navodi i situacija nebezbednosti žena u javnom prostoru Sandžaka, položaj žena i rodno zasnovano nasilje, uloga policije u sprečavanju i suzbijanju porodičnog nasilja, kao i interni sandžački običaj uloge medijatora – muslihuna u porodičnim konfliktima. Tekst s završava zaključkom da kulturne i religozne specifičnosti ne opravdavaju diskriminaciju i nasilje i da savremeno pravo i pravda moraju odneti primat u odnosu na tradicionalne, istorijsko-kulturološke i religijske modele rešavanja vekovnih problema u lokalnim zajednicama.

Ključne reči: žene u islamskoj kulturi, hidžab, kažnjavanje žrtve nasilja, Sandžak, porodično nasilje, porodični medijatori „muslihuni“, uloga policije

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

2014.

Nasilje dominacije i bogaćenja: neoliberalna ili solidarna Evropa, 138-148.
Violence of domination and acquisition of wealth: Neo Liberal Europe or European Solidarity

Ed., Veselin Vukotić, Danilo Šuković, u (Anti)liberalizam i ekonomija
Institut društvenih nauka, Beograd
ISBN: 978-86-7093-152-7
COBISS.SR-ID 207396108

Surove imovinske nejednakosti su najveći izazov za današnji svet koje mogu dovesti do ozbiljnih poremećaja u odnosima kako među državama, tako i unutar njih, uz mogući porast nasilja i nepredvidivih scenarija. Globalizam je iznuren, a Evropa je dostigla kritičnu tačku razvoja. Pred Evropom je ili moguća dezintegracija ili prilika da ostvari mnogo dublju unutrašnju integraciju. Kao i uvek kada je bila u recesiji ili krizi, tako i sada, Evropa mora da se okrene razvoju, mora da podstiče one sektore koji su zalog za sigurnu budućnost, obrazovanje, nauku, socijalno odgovorne države. Ona ne sme isključivo da se usmeri na sasecanje deficita i na mere štednje i mora da ulaže u inovacije u infrastrukturu, u rast i razvoj. Istovremeno mora da održi i razvija evropski ekonomski i socijalni model kome teže milioni ljudi u svetu. Treba da povede više računa o svojim troškovima, da se prilagodi vremenu, ali nikako ne sme da izgubi ono što je njena suština, ravnopravnost, pravda, socijalnu sigurnost, solidarnost. U radu se upozorava na strukturalnu postojanost nasilja, kristaliziranog u ekonomskim i političkim odnosima, manifestovanog u pojavnim oblicima pretećeg nasilje neoliberalizma. Kao vizija Evrope evropskih građana u radu se predstavljaju dve suprotstavljene opcije i zaključuje se argumentima u prilog neophodnosti solidarnosti.

Ključne reči: Strukturalno nasilje, nezaposlenost, korupcija, dužička kriza, Sjedinjene države Evrope, antievropsko raspoloženje, relativna konačnost evropskog projekta, regionalni separatizmi

Poglavlje u tematskom zborniku istaknutog nacionalnog značaja M44

Nasilje nad ženama u islamskoj kulturi, 117-132
Violence against women in Islam culture

Ed. L. Kron, u Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda
in MIND THE GAP(S) Family, Socialization and Gender
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
ISBN 978-86-83287-78-9
COBISS. SR –ID 207548684

U ovom tekstu analizirani su pojedini oblici nasilja nad ženama u islamskoj kulturi koji se smatraju vrstom „zaslužene“ kazne za „dela“ koja se inače u savremeno doba nigde drugde ne smatraju čak ni moralnim prestupom a kamoli krivičnim delom. Ukazalo se na legalnost kažnjava od strane porodice ili državnih institucija kaznama koje idu od ograničavanja slobode kretanja, preko telesnog kažnjavanja, sve do oduzimanja života. Cilj ovog rada je ukazivanje da kulturne i religozne razlike ne mogu da budu opravdanje za oštru diskriminaciju i otvoreno nasilje prema ženama, da kritika koja dolazi iz drugih kultura nije „kulturni imperijalizam“ i nametanje svima zapadnjačkih vrednosti, već opravdano zalaganje da elementarna ljudska prava priznata svim ljudima, budu priznata i ženama u islamskoj kulturi. Navode se slučajevi kažnjavanja žrtava silovanja bičevanjem zbog „vanbračnih seksualnih odnosa“, fizičkom silom prekidanje i onemogućavanje školovanje devojaka, zabrana ženama da voze automobil, obaveza nošenja pokrivajuće odeće u javnosti, legalna dozvoljenost ubistva zbog „zaštite“ porodične časti devojaka koje ne žele da prihvate ugovoreni brak, smrtna kazna kamenovanjem zbog otvaranja profila na Fejbuku, i sl.

Ključne reči: kažnjavanje žena žrtava nasilja, hidžab propisi, uskraćivanje slobode kretanja, ljudska prava, kulturni imperijalizam

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Razumevanje nasilja: Lucifer među nama, 368-381.

Ed., Naučnoistraživački centar Akademije, in: Nasilje u Srbiji, uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije
Kriminalističko policijska akademija, Beograd.
ISBN 978-86-7020-285-6
COBISS.SR – ID 207689996

Prezentirana je analiza sedam tematskih celina: strukturalno/kulturalno nasilje, „dozvoljenost“ mržnje, Lucifer sindrom, štokholmski sindrom, sindrom naučene bespomoćnosti, Đenoveze sindrom i zataškavanje pojava nasilja sa pozicija moći. Tim analizama se omogućuje bolje razumevanje funkcionisanja opštih mehanizama nasilja Srbiji i njegove ugradnje u društvene tokove. Cilj ovog rada je da doprinse boljem razumevanja uzrokovanja i funkcionisanja nasilja u našem društvu jer sa tim razumevanjem, raste mogućnost kreiranja adekvatne pravne i društvene reakcije na nasilje, institucionalnog i individualnog suprotstavljanja nasilju, porasta društvene i individualne otpornosti na nasilje, doprinosi se boljem medijskom izvešavanju o slučajevima nasilja i uviđa se da nasilje ugrađeno u društvene strukture direktno uzrokuje i individualno počinjeno nasilje.

Ključne reči: razumevanje nasilja, strukturalno/kulturalno nasilje, „dozvoljenost“ mržnje, Lucifer sindrom, štokholmski sindrom, sindrom naučene bespomoćnosti, Đenoveze sindrom, moć negiranja.

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Medijsko izveštavanje o femicidu
Femicd in media, 81-96.

Temida, vol 17, 1: 81-96.
Viktimološko društvo Srbije. Beograd.
ISSN : 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335

Mediji u Srbiji femicid objašnjavaju obično siromaštvom i alkoholizmom. To su rodno slepa i društveno stereotipna objašnjenja zato što zanemariju postojanje rodnog aspekta muškog nasilja nad ženama i ne problematizuju njegovu društvenu „dozvoljenosti“. Femicid se tako predstavlja kao nepredvidljivi incident a ne kao predvidljiv nastavak i tragično finale dugotrajnog muškog nasilja nad ženama koje kao takvo postoji kao deo tradicionalnih rodnih uloga i odnosa. Mediji previđaju da alkohol i siromaštvo mogu samo da intenziviraju postojeće, široko prihvaćene odnose dominacije muškaraca i podređenosti žena. Medijski izveštaji po pravilu nisu zašli dublje u problematiku društvenog i institucionalnog konteksta u kome se dešava dugotrajno nasilje koje prethodi femicidu. U medijima se takođe nikada ne kritkuje ni ono poznato „nemešanje u privatne stvari“ od strane bliskih srodnika, okoline, preko suseda i ostalih lica upoznatih sa nasiljem u konkretnoj porodici koje je, eskalirajući neometano ni od koga, dovelo do femicida, odnosno ubistva žene, žrtve višegodišnjeg nasilja.

Ključne reči: Femicid, mediji, porodično nasilje, rodne uloge, neadekvatno i neblagovremeno reagovanje institucija, nemešanje okoline

Vodeći časopis nacionalnog značaja M51

Rituali sportskog nasilja

Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 52, 2: 9-33.
Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu. Beograd.
ISSN 1820-2969

U ovom tekstu autorka polazi od shvatanja da su se određena ponašanja koja sva spadaju pod zajednički naziv sportsko nasilje, tokom procesa dugog više decenija, ritualizovala, odnosno formirala od sporadičnih, spontanih pojava, u dobro organizovane društvene rituale. Originalan pristup sportskom nasilju kao jednom od vidova rituala današnjice, omogućava pre svega uvid u postojanje društvenh interesa koji ih, sa stanovišta društvene prihvaćenosti i funkcionalnosti, čine opravdanim i prihvatljivim za mnoge, kako one vidljive, tako i one manje vidljive ili nevidljive aktere koji deluju iz senke. Izlaganje o ritualima sportskog nasilja autorka je podelila u tri grupe: 1) ritualno nasilje u vezi sportskih takmičenja: Rituali nasilničkog navijanja, Ritualno podržavanje nasilničkog ponašanja sopstvenog tima, Ritualno vređanje i provociranje protivnika, Ritualne masovne tuče policije i navijača na tribinama, Ritualno sučeljavanje rivaliziranih navijačkih grupa, dogovorene masovne tuče, organizovanje “vrućeg gostoprimstva”, Ritualno “dokazivanje” na protivničkoj teritoriji izazivanjem incidenata, Ritualno samoeksponiranje, egzibicionizam; 2) rituali nasilja unutar navijačke grupe: Ritualno funkcionisanje navijačke grupe, Ritualno funkcionisanje vođe navijačke grupe, Ritual inicijacije novih članova navijačke grupe, Ritualna teritorijalnost navijačke grupe; i 3) rituali spoljašnjeg omogućavanja nasilja navijačkim grupama: Ritualna podrška klubova navijačkim grupama, Ritualna podrška medija „svojima“, Ritualno političko instrumentalizovanje navijačkih grupa, Ritualno ujedinjavanje rivalskih navijačkih grupa.Autorka zaključuje na kraju da pošto su svi aspekti sportskog nasilja zapravo rituali, i kao takvi neraskidivi deo društva, da su potrebne adekvatnije društvene politike od trenutno postojećih.

Ključne reči: sportsko nasilje, rituali, navijačke grupe, funkcionalnost rituala, ritualiziranje kao privilegovanje, spoljni akteri podrške

Rad u naučnom časopisu M53

Šest mitova o sportskom nasilju

U: Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istrazivanja.
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Beograd.
ISSN 0350-2694. - God. 33, br. 1 str. 45-60
343.97:[343.343.3:796.093
COBISS.SR-ID 212380940

U tekstu se suočavaju šest mitova (zabluda, netačnih tvrdnji) o sportskom nasilju sa činjenicama koje ih negiraju. Radi se o mitovima: nasilje i sport „normalno“ idu zajedno; sportsko nasilje se sprečava savremeno konstruisanim stadionima; da bi se suzbilo navijačko nasilje, treba i kod nas primenti engleske metode represije protiv njih; tipičan navijač huligan je mladi muškarac koji se teško uklapa u društvo; u klubovima su koreni navijačkog huliganizma; potrebna je detaljnija zakonska regulativa nasilja u sportu i strože sankcionisanje navijača. Autorka kao ilustraciju navodi osim teoretskih radova i obiman medijski materijal. Posebna pažnja je poklonjena TV serijalu Insajder koji je javnim iznošenjem činjenica, ukazao na prave korene i uzroke sportskog nasilja. Takođe se kao relevantni izvori navode iskustva bivših fudbalera, sociologa sporta, kriminologa i drugih stručnjaka.

Ključne reči: mitovi o sportskom nasilju, fudbal, organizovani navijači, huligani, kriminalci, uticaj politike, kontroverzni biznismeni, nekažnjivost navijača, fudbalski klubovi.

Časopis nacionalnog značaja (M52)

Medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama u 2013. 5-18.

Ed., Macanović S, in: Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2013.
Autonomni ženski centar, Beograd.
ISSN 2460-1166

U 2013. mediji su prezentirali slučajeve nasilja nad ženama čiji su akteri bile ličnosti sa estrade, folk pevačica Maja Marijana koju je pretukao nevenčani suprug, otmica manekenkae Mine Milenković, pevačica Severin Vučković, pop pevačica Goce Tržan sa optužbama za porodično nasilje bivšeg supruga, glumica Tijana Macura povodom porodičnog nasilja, pevač Adil za koga se navodi da je pretukao svoju nevenčanu suprugu Anu Ramadanovski. Od slučajeva čiji su akteri “obični” ljudi, u aprilu najviše tekstova bilo je posvećeno masakru u Velikoj Ivanči, u oktobru slučaju devojčice Ree Matijević čija je majka trpela porodično nasilje. Karakteristično za medijsko izveštavanje o nasilju nad ženama u 2013. je neprepoznavanje hegemonističkog maskuliniteta kao glavnog uzroka rodno zasnovanog nasilja, pa autorka akcenat stavlja upravo na denunciranje uobičajenog medijskog stereotipnog tumačenja uzroka nasilja. Posebna pažnja poklonjena je femicidu kao najtežim delima nasilja nad ženama koje dolazi najavljivano pretnjama, kao očekivano finale višedecenijskog nesmetanog nasilništva ubice.

Ključne reči: femicid, hegemonistički maskulinitet, medijski stereotipi

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja

Institut društvenih nauka, Beograd, str 278
ISBN 978-86-793-153-4

“Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja”, knjiga iz kriminološke oblasti Fenomenologije nasilja podeljena je na Opšti i Posebni deo. U Opštem delu se nalaze dva naslova, Razumevanje nasilja i Rodno zasnovano nasilje. U Posebnom delu obrađeno je sedam posebnih oblika nasilja, Femicid, Nasilje nad LGBT osobama, Vršnjačko nasilje, Mitovi i rituali sportskog nasilja, Verski motvisani ratovi i sukobi prošlosti i sadašnjosti, Nasilje nad ženama u islamskoj kulturi i Masovne ubice i serijske ubice. Osim pitanja uzročnosti, ovaj tekst se u svakom pojedinačnom poglavlju bavi i pitanjima specifičnih i konkretnih društvenih politika i strategija koje je potrebno preduzeti u funkciji kontra mera, odnosno mera dizajniranih za suzbijanje pojava nasilja i saniranja posledica počinjenog nasilja. Nema jasnog konsenzusa o načinu na koji bi se realizovala potpuna zaštita ljudi od nasilja, ali takođe nema ni precizne ili zajedničke ideje o tome kako treba da izgleda i na koje sve načine da bude organizovano savršeno čovečanstvo kao utopijski ambijent iz koga je nasilje eliminisano. Međutim, moguće je identifikovati neke političke vrline npr. vrline društvene saradnje, civilizovanost i tolerancije, postojanje pravednih zakona i pravednih institucija, koje sigurno mogu da se smatraju onim osobinama društva u kome nema ambijentalnih i socijalnih podsticaja individualnom, kolektivnom i grupnom nasilništvu.

Ključne reči: strukturalno i kulturalno nasilje, Lucifer sindrom, štokholmski sindrom, sindrom naučene bespomoćnoti, Đenoveze sindrom, hegemonistička muškost, slabost i raličitost žrtve, sportsko nasilje, Religijsko nasilje, Hidžab propisi, fanatici i sumanuti bolesnici.

Monografija nacionalnog značaja M42

Nasilje i mi – domaće nasilje u Republici Srpskoj

Institut društvenih nauka, Beograd, str 202
ISBN 978-86-7093-156-5

Ova knjiga je deo procesa kreiranju ženskog političkog narativa koji doprinosi formiranju pozitivne, aktivno izgrađene slika o sebi i učvršćuje samopoštovanje svih žena. Ta (samo)svesno samoizgrađena slika o sebi rezultira jasno artikulisanim i profilisanim ličnim i političkim identitetima, stavovima i preporukama. Preporuke se baziraju na zahtevima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i naslja u porodici (Istanbulska Konvencija), koja je međunarodni pravnoobavezujući akt u sferi zaštite žena od nasilja. Pred države članice postavlja zahteve i obaveze koje moraju poštovati u sferama: prevencije, zaštite žrtava i njihovih prava, gonjenja i kažnjavanja učinilaca nasilja i kreiranja koordinisanog, multisektorskog pristupa problemu. Sve predložene, konkretne preporuke imaju četiri opšta cilja: osnaživanje žena koje su preživele domaće nasilje, poboljšanje institucionalnih praksi u postupanju sa slučajevima domaćeg nasilja, poboljšanje pravnih propisa primenjivanih u praksi i postepena ali neminovna promena tradicionalnih društvenih obrazaca tako da makro politička i mikro društvene sredine počnu da prepoznaje domaće nasilje kao pogrešno ponašanje koje zaslužuje osudu.

Ključne reči: domaće nasilje u Republici Srpskoj, žene koje su preživele nasilje, sudovi, tužilaštva, centri za socijalni rad, policija, Ženski centar Trebinje

Monografija nacionalnog značaja M42

Zločin mržnje, govor mržnje i grafiti mržnje - razumevanje povezanosti, odgovori na pretnje

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Beograd, str 167
ISBN 978-86-86879-13-4

Navodi se da grafiti mržnje kao neka vrsta „stabilizovanog zla” postaju govor grada, poruka svima drugačijim i različitim da nisu dobrodošli i da ova sredina za njih nije bezbedna. Ali nisu svi grafiti nepoželjni nosioci mržnje i destrukcije, nisu svi samo komunalni nered koje treba suzbijati i sankcionisati. Za osudu je samo mržnja i iz nje proizašle opasnosti i diskriminacija, ali ne i pokušaj ostvarivanja ulične lepote, čak i kada je nespretna, neuspešna ili nedovršena. Autorka se zalaže protiv nasilja, mržnje i diskriminacije, kao i njihovih prethodnica u vidu raznih, pa i grafitnih oblika govora mržnje. Ali je za grafite koji nose poruke ljubavi, zaštite ljudskih prava, čovekove sredine, ljudske kreativnosti, ili prosto, za one male, ali tako potrebne estetske momente koji razbijaju sivilo grada i oronulost njegovih fasada. Možda je ipak najbolji način da se obuzdaju grafiteri, da im se da ono što žele, dakle legalna mogućnost da oslikavaju gradske ambijente delima kvalitetne ulične umetnosti na dobrobit vi građana.

Ključne reči: grafiti mržnje, govor mržnje, zločin mržnje, kvalitetna ulična umetnost, grafiti Srbiji, TKV, teorija razbijenih prozora, grafiti svetskih metropola

Monografija nacionalnog značaja M42

2013.

Mršević Z., (2013)
Žrtve vršnjačkog nasilja,
Temida, vol 16, 1: 71-92
Victims of peer violence

ISSN 1450-6637 = Temida (Srpsko izd.)
COBISS.SR-ID 140099335

Ključne reči: Vršnjačko nasilje, slabost i različitost žrtve, grupno nasilje nad pojedincima, Aleksin čas, škola bez nasilja.

Vodeći časopis nacionalnog značaja M51

Mršević Z., (2013)
Femicid,
Pravo i politika, vol VI, 1: 51-69
Femicide

UDK 34 (32)
ISSN 1820-7529

Ključne reči: femicid, rodno zasnovano nasilje, ubistva žena u porodično partnerskom kontekstu, hegemonistička muškost, femicid praćen samoubistvom ubice

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Mršević Z., (2013)
Ženoubistvo i samoubistvo ubice

Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 51, 3:69:84
Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju, Beograd

ISSN 1820-2969
UDK 343.61-058.83-055.2

Ključne reči: femicid, samoubistvo ubice, domaće nasilje, motivi samoubistva ženoubice, prevencija domaćeg nasilja kao prevencija femicida

Rad u časopisu nacionalnog značaja M52

Mršević Z., (2013)
Analiza izveštavanja medija o nasilju nad ženama u 2012. godini, 90 – 102

Ed., Macanović S., Godišnji Izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama 2012
Autonomni Ženski centar, Beograd

ISBN 978-86-87505-11-7

Ključne reči: nasilje nad ženama, mediji, stereotipi, previđanje uzroka nasilja, femicid, sporost institucija, neadekvatna zaštita žrtava

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

1993. - 2012.

1. Mršević Z., (1993), Porodično nasilje mičigensko iskustvo i žene žrtve krivičnih dela Britanija, Antiratni SOS Bilten, Beograd, vol. 3, str. 32-39, Beograd.

2. Ševo G., Mršević Z., (1993), Savetodavni centar za silovane žene i devojke i INFRA u Bernu, SOS Bilten, vol. 3. No. 6-7. pp. 78-83.

3. Mršević Z., (1993), Zloupotrebljavane devojčice viktimizirane žene, Antiratni SOS Bilten, vol. 3, pp. 55 57.

4. Mršević Z., (1993), ‘Ajde sad se lepo više ne svađajte – silovanje posle silovanja, SOS Bilten, vol. 3 no. 6-7, pp. 35-39.

5. Mršević Z., (1993), Švajcarsko iskustvo samoorganizovanja žena za pomoć ženama, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, no. 1, pp. 254 269.

6. Mršević Z., (1994), Anatomija domaćeg nasilja rezultati istraživanja: "Tri godine rada SOS telefona", Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, no. 2.

7. Mršević Z., (1994), Istraživanje "Tri godine rada SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja" tendencija uskraćivanja pomoći i razumevanja ženama žrtvama nasilja, Feminističke sveske, Beograd, vol. 4, no. 2, pp. 43 48.

8. Mršević Z., (1995), Incomprehension of Women victims of violence, str 43 49, What can we do for ourselves, Center for Women's Studies, Research and Communication, Belgrade.

9. Mršević Z., (1995), Zločini protiv čovečnosti, genocid, silovanje: međunarodnopravni okviri, Problemi reintegracije i reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva, IKSI, Beograd, 184 191.

10. Mršević Z., (1995), Deset koraka kroz ratno seksualno nasilje, Žene u crnom, Beograd, no. 3 4, str. 28 34.

11. Mršević Z., Sexual harassment seksualna zloupotreba i ucenjiva¬nje: krivično delo ili civilni delikt, (1995) Jugoslovenska Revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, vol. 33, no. 1-2, pp. 145 158.

12. Mršević Z., (1995), Proces žaljenja, Psihologija kriminala, Beograd, vol. 1, no. 2, pp. 78 94.

13. Mršević Z. & Hughes D., (1997), Violence Against Women in Belgrade, Serbia, SOS Hotline 1991 1993, Violence against women, vol. 3, no. 2 april 1997, pp. 101-128.

14. Mršević Z., (1997), Domestic Violence in Serbia, The Journal of the International Institute, The University of Michigan, Spring/Su¬mmer, Ann Arbor, vol. 4, no. 3, 1997, pp. 20 - 21.

15. Mršević Z., (1997), Domestic Violence Against Women in Serbia, Working Papers Series Women's Rights in Central Europe, Institute for Research on Women and Gender, University of Michigan, Ann Arbor, pp. 1 11.

16. Mršević Z., (1997), Sexual abuse as violation of girls' human rights, Women's Rights and social tranzition in the FRY, Center for Women's Studies, Belgrade, pp, 129 141.

17. Mršević Z., (1997), Zaštita prava na život žena od nasilja, Pravni život, Beograd, vol. XLVI, no. 9, pp. 251 266.

18. Mršević Z., (1997), Američko iskustvo u zaštiti žena od domaćeg nasilja, Feminističke sveske, Beograd, vol. V, no. 9, pp. 241 260.

19. Mršević Z., (1998), Kršenje ljudskih prava žena nasiljem, Ljudska prava, vol.1,1:34-41.

20. Mršević Z., (1998), Sindrom naučene bespomoćnosti kod žena-žrtava porodičnog nasilja diskusija sa savetovanja “Pravo i stvarnost”, Pravni život, vol. 47,1-2:130-137.

21. Mršević Z., (1998), Ko su nasilnici, diskusija sa savetovanja “Pravo i stvarnost”, Pravni život, vol. 47,1-2:141.

22. Mršević Z., (1998): Seksualno nasilje u kriznim vremenima i prostorima, U: M. Blagojević Ka vidljivoj ženskoj istoriji - Ženski pokret u Beogradu 90 –tih, 165-168. Beograd, Centar za Ženske studije

23. Mršević Z., (1999): Mesto i uloga domaćeg nasilja u kriznim periodima. U: S. Nedović, Ostvarivanje ekonomskih i socijalih prava, 426-446, Beograd, Beogradski centar za ljudska prava.

24. Mršević Z., (1999): Kriminološki aspekti seksualne delinkvencije sa posebnim osvrtom na maloletna lica. U: D. Popović, Seksualnost, agresivnost, delinkventnost, 95-120. Novi Sad, Matica Srpska, Medicinski fakultet, Pravni fakultet.

25. Mršević Z, (2000): Mitovi o incestu: proizvod društene mizogiije. Ed. M. Blagojević, Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, 557-574. AŽIN, Beograd.

26. Mršević Z., (2002): Pravni aspekti strukturalnih uzroka nasilja. Ed: Slobodanka Kontantinović-Vilić, Pravom protiv nasilja u prodici, 37-55. Niš, Ženski istraživački centar.

27. Mršević Z., (2003): Yugoslavia - National machinery. Ed:Gordana Lukač-Koritnik, National machineries, country reports, 141-165. Zagreb, B.A.B.E.

28. Mršević Z., (2006), Zločin mržnje kao ekstremna manifestacija diskriminacije, 89-103
Ed: Dragan Popadić, Uvod u Mirovne studije, II tom Grupa Most, Beograd
ISBN 86-7184-016-6
COBISS.SR-ID 133808140

29. Mršević Z., (2011), Porodično nasilje i pravni mehanizmi zaštite, 38 - 104
Ed. Dušan Spasić, Seksualno i rodno zasnovano nasilje. Pravosudna akademija, Beograd.

30. Mršević Z., (2011), Presude Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima porodičnog nasilja, 37 - 51
Ed, Vesna Nikolić-Ristanović i Sanja Ćopić, Prava žrtava EU. Viktimološko društvo Srbije-VDS. Beograd.
ISBN 978-86-87971-22-6
COBISS.SR-ID 183671564

31. Mršević Z., (2011), Nasilje nad ženama u Srbiji i pravo, 14 33
U: Kurikulum: Stručno usavršavanje sudija u oblasti rodne ravnopravnosti Petrović D., Mršević Z., Đukić L., Petrušić N., Milutinović Lj., i Pašalić Z: Socio-ekonomska prava žena. Drugo izdanje. Pravosudna akademija, Beograd.

32. Mršević Z., (2011), Media and gender based violence, 32 - 33
Ed. Vesna Nikolić-Ristanović, Second Annual Conference of the Victimology Society of Serbia
Victims of crime and victims of war: International and national context, Books of abstracts, 24/25 November 2011, Belgrade.
ISBN 978-86-87971-27-1
COBISS.SR-ID 187578380

33. Mršević Z., (2012), Medijski pristup rodno zasnovanom nasilju, Temida, vol 15, 1:101:116, Viktimološko društvo Srbije, Beograd
ISSN 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335
UDK 343.98
DOI10.2298/TEM1202101M

34. Mršević Z., (2012), Grafiti kao maloletnički govor mržnje, 51-52
Dani maloletničkog pravosuđa, Druga godišnja konferencija Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, Beograd, 28-30 maj, 2012.
ISBN 978-86-83109-52-4
COBISS.SR-ID 190871820