Bibliografija - Rodna ravnopravnost

2018.

Disaster Risk Reduction - Gender Aspects. 209 – 2016.

Mršević Z., Janković S., (2018)
In., The proceeding of Human Security and New Technologies.
Ed., S. Stanarević, G. Mandić, Lj.Katić.
Beograd: Faculty of Security, Human Security Research Center.
ISBN 978-86—80144-30-6
COBISS.SR-ID 269449740

Abstract. The subject of paper is a gender aspect of the disaster risk reduction concept. A natural phenomenon by itself is not a disaster, but it becomes when it strikes a vulnerable community, a group or individuals without proper defence who have no ability to resist or to repair its negative effects. It causes material damage and human losses, possible interruption of the economic and social functioning of the community. The conclusion is that building resistance to disasters, empowering women and community development necessarily represent elements of unique, but not separate, efforts.

Key words: disasters, women, gender relations, poverty, disaster risk reduction

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Kvota izborni sistem u Srbiji. 98-117.

Mršević Z., Pavlović Z., (2018)
U: Žene u parlamentarnom životu Srbije
Ur., Dr Zoran Pavlović
ISBN 978-86-89417-09-8
COBISS.SR-ID 326621959

Izborni sistem i način izbora poslanika su instrumenti konstituisanja parlamenta koji presudno utiču na njegov sastav. Često i sa raznih strana se ističe da ne može biti parlamentarne demokratije bez žena u njegovom sastavu, ako se u njemu ne čuje glas žena i da ne može biti političke demokratije ukoliko se ženama ne pruži mogućnost da preuzmu odgovornost i učestvuju u donošenju odluka za društvo u celini. Odsustvo žena iz predstavničkih tela zahtevalo je primenu sistema kvota kao neophodnu, provereno efikasnu meru za obezbeđivanje demokratske, poštene i rodno korektne raspodele mesta u predstavničkim telima. Obavezne kvote koje su uvedene 2002. godine za lokalne izbore u Srbiji dovele su do značajnog porasta žena u lokalnim samoupravama Srbije. Posle izbora u septembru 2004. taj broj je bio 20 posto, posle izbora za Narodnu skupštinu 2008 bilo ih je 21 posto, a posle izbora 2016 narodnih poslanica je 34 posto. Nedoumice pa i protivljenja koja su ranije pratila primenu kvota izbornog sistema danas više gotovo da ne postoje.

Ključne reči: kvota izborni sitem, porast žena poslanica, Narodna skupština, prihvaćenost

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Migrantkinje 55 – 67.

Mršević Z., Janković S., (2018)
In., Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Ed., Zoran Pavlović
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.
Vol. 37, No 2, pp. 55 – 67
ISSN 0350-2694
UDK 341.231.14:314.151.3-055.2
343.988.054.73-055.2

Permanentni porast broja žena migrantkinja, jedna je od karakteristika savremenih migracija poslednjih decenija, što se odnosi i na Srbiju. Ujedno sa porastom njihovog broja, raste i svest da su one ujedno i izbeglice od rodno zasnovanog nasilja. Migrantkinj su među posebno ranjivim grupama žena u Srbiji. Nezaštićene su, i kada se kreću u porodičnim skupinama, jer su tada izložene porastu porodičnog nasilja od strane muških članova porodice, frustriranih putnim tegobama i neizvesnošću. A kada su same, tek tada su žrtve mnogih, kriminalaca, krijumčara, drugih migranata, istih ili od njih različitih nacionalnosti, ali i pripadnika međunarodnih humanitarnih organizacija i državnih institucija sektora bezbednosti. Podaci upućuju da država retko ili uopšte ne procesuira pokušaj silovanja ili slično nasilje, već samo ubistvo, a u pogledu partnerskog nasilja ili nasilja u porodici, praksa se razlikuje od slučaja do slučaja. Migrantkinje doduše, sve više prijavljuju nasilje, ali institucionalni sistemi još uvek nisu adekvatno responsivni.

Ključne reči: migrantkinje, izbeglice, silovanje, ubistvo, responsivnost institucija, patrijahalni odnosi, rodno zasnovano nasilje

Rad objavljen u istaknutom nacionalnom časopisu M52

Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja, str 207 - 216

Mršević Z., Janković S., 2018
U: Preduzetništvo v. rentijerstvo
Ur.:Veselin Vukotić,
Beograd: Institut društvenih nauka
ISBN: 978-86-7093-201-2

Predmet rada analizira mogućnosti i barijere specifične za žensko preduzetništvo u situaciji kada još uvek sedamdeset procenata fakultetski obrazovanih mladih oba pola, u Srbiji i regionu, svoju budućnost najradije vide u sigurnosti državne službe, a ne na vetrometini sopstvenog privatnog biznisa punog rizika. Rodne uloge u današnje vreme nisu strogo podeljene što se ogleda i u činjenici da sve više žena stupa u preduzetničke profesije i koje su doskora izgledale kao rizične, rezervisane samo za muškarce. Činjenica je da danas u Srbiji ima dosta uspešnih žena preduzetnica, ali ima i onih koje su doživele poslovni brodolom, kao i onih koje se na životnim raskrsnicama još uvek kolebaju da li da pođu tim putem.

Ključne reči: uspešne žene preduzetnice, rodno specifične prepreke, press clipping, fokus grupa Čačak, intervjui sa preduzetnicama

Rad u tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44

Istanbul Convention – obligation or needs, str. 253 – 259

Janković S., Mršević Z., 2018
ISBN 978-6-86355-37-9
COBISS.SR-ID 264684556
In: Life cycle engineering and management ICDQM – 2018.
Ed: Ljubiša Papić
Prijevor: The DQM Research Center

The Istanbul Convention is an internationally legally binding document that represents a turning point in the fight against violence against women. Harmonizing domestic legislation with the standards of the Convention, the obligation that Serbia took over by ratification, which also caused the adoption of the Law on the Prevention of Domestic Violence. This is the first step, but obviously, not enough. There is an improvement of practical dealing with gender-based violence acts, as well as preventing and raising awareness on unacceptability of violence in contemporary conditions.

Key words: Istanbul Convention, domestic violence, discrimination against women, criminalization of various forms of violence, due diligence, protocols

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Uticaj feminističke teorije na učešće žena u oružanim snagama Srbije, str. 55

Mršević Z., Janković S., 2018
U: Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas (knjiga apstrakata)
Ur: Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević
Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
ISBN 978-86-6425-040-5

U radu se analiziraju stavovi feminističkih teoretičarki o učešću žena u oružanim snagama, kroz pitanje da li to predstavlja napredak za žene, rodnu ravnopravnost i za feminizam. Feministička teorija je uticala posredno na promenu javnih politika u Srbiji i oza¬konjenje učestvovanja žena u oružanim snagama, s napomenom da je to stvar demokratske participativnosti i rodne ravnopravnosti kao i u bilo kojoj drugoj oblasti društvenog i javnog života. Najupečatljiviji dokaz tog uticaja je primena Rezolucije 1325, kroz dva petogodišnja ciklusa akcionih planova.

Ključne reči: antimilitarističke feministkinje, esencijalistička shvatanja, demilitarizacija, rodna ravnopravnost, Rezolucija SB UN 1325, feminističke perspektive

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini, M63

Feminism in Sebija and the Left. 35.

Mršević Z., 2018.
International conference. Knjiga apstrakata. Institute of Social Sciencees Belgrade

Feminism is a philiae of the democratic left, one of many to whome civil society owes its vitality. Global feminism to the moment has successfully led many battles against a broad front of the conservative, right wing patriarchate. The paper expresses concern for the future destiny of feminism, women's studies, feminist projects, public policies oriented towards the advancement of women's position, and the theory of gender, as part of the concerns about what will happen to all children of the left. This presentation deals with the eventual role of feminism and its impact on gender relations in Serbia, in the context of the new challenges the left facing.

Key words: Feminism, feminist' project, gender theory, women's studies, children of the Left, feminist's branches in Serbia, new challenges

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34

2017.

Učešće žena u oružanim snagama savremenog doba, 77-94

Mršević Z., Janković S., (2017)
Strani pravni život Vol 57, no 1: 77 – 94.
Institut za uporedno pravo
ISSN 0039 2138
COBISS.SR – ID 86244103
UDK 355.11-055.2

Rezime. U tekstu se izlaže učešće žena u savremenim oružanim snagama kao globalna pojava sve većih razmera koja sve više menja vojske. Konstatuje se da od kada su žene počele sedamdesetih godina dvadesetog veka da ulaze u vojsku sa punim vojnim, profesionalnim statusom, tako da je istorijski obrazac maskulinog ekskluziviteta oružanih snaga doveden u pitanje. Ovaj proces je po jednim skepticima transformacija čak dublja od uvođenja nuklearnog oružja, a po drugima potencijalno pretećeg karaktera za nacionalnu odbranu. U tekstu se izlaže istorijat žena u vojskama, njihovo učešće u oružanim snagama svetskih ratova dvadsetog veka, kao i pojedinačna iskustva zemalja sa istaknutom proporcijom žena u sastavu svojih oružanih snaga, američko, švedsko i izraelsko iskustvo. Konstatuje se da žene u sastavu savremenih oružanih snaga sveta ne predstavljaju više privremenu promenu. Ma kakav ponegde još uvek bio neravnopravan status vojnikinja, ma kako profesionalno segregirane i kulturološki diskriminisane, žene više nisu zanemarljive u vojnoj organizaciji. Njihove uloge se sve više šire, do ukidanja poslednjih zabrana učešća žena u borbenim dejstvima.

Ključne reči: Žene u vojsci, žene u svetskim ratovima dvadesetog veka, američko, švedsko, izralesko iskustvo, doprinosi povećanom učešću žena u vojnoj profesiji

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja M51

Mehanizmi za rodnu ravnopravnost kao deo globalizacijskih trendova, 238-249

Mršević Z., Janković S., (2017)
U: Globalizacija i izolacionizam
Ur., Veselin Vukotić, Danilo Šuković
Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.
ISBN 978-86-7093-170-1
COBISS.SR-ID 234512396

Predmet rada je analiza globalizacijskih uticaja međunarodnih faktora na uvođenje i funkcionisanje mehanizama/institucija za rodnu ravnopravnost u Srbiji. Nasuprot sporadičnih izolacionističkih tendencija zatvorenosti, poslednjih godina u Srbiji su otvorena vrata globalizacijskin uticajima u pogledu formiranja mehanizama/institucija za rodnu ravnopravnost. Iako bi po svojoj prirodi sistem domaćih institucija mogao biti pre organizovan u skladu sa izolacionističkom matricom, posebno npr. kada je u pitanju sektor bezbednosti, u pogledu rodne ravnopravnosti „meki“ uticaji spoljašnjih faktora su tokom poslednje decenije nesumnjvo prihvaćeni. Mehanizmi/institucije za rodnu ravnopravnost, kao deo globalizacijski trendova, prihvaćeni su i od građana i od strane domaćeg institucionalnog sistema, doprinoseći tako opštem društvenom napretku rodne ravnopravnosti. Rezultat tih globalizacijskih uticaja je osnivanje novih tela, donošenje novih zakonskih propisa kao i menjanje određenih institucionalnih javnih politika i praksi čitavih sektora, kao npr. sektora bezbednosti. Izlaganje obuhvata uticaj OEBSa kao tipičnog predstavnika „mekih“ globalizacijskih uticaja, uvođenje kvota izbornog sistema, osnivanje nacionalnih i lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, usvajanje nacionalnih akcionih planova za sprovođenje Rezolucije UN SB 1325, kao i uvođenje rodne ravnopravnosti u sektor bezbednosti.

Ključne reči: Gobalizacijski „meki“ uticaji, kvota izborni sistem, tela za rodnu ravnopravnost, Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije UN SB 1325, OEBS, UN.

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M42 = M45

Primena principa lokalnog vlasništva: od viktimizacije do osnaživanja žena, 23-44.

Mršević Z., Janković S., (2017)
Temida, vol. 20, br. 1, str. 23-44
ISSN: 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335
DOI: https://doi.org/10.2298/TEM1701023M

Rezime. Predmet rada je ukazivanje na moguće postojanje sukoba između poštovanja principa lokalnog vlasništva i programa rodne ravnopravnosti međunarodnih aktera u situacijama postkonfliktne izgradnje mira pod kontrolom predstavnika međunarodne zajednice. Lokalne vlasti mogu zaista smatrati da učestvovanje žena u sektoru bezbednosti u njihovoj sredini nije sociokulturalno prihvatljivo. Cilj rada je da se ukaže na prividnost tog sukoba jer se rodnoj ravnopravnosti ne protivi ni stanovništvo, a pogotovo ne žene. Žensko aktivno učestvovanje u izgradnji mira i okončanju nasilja i sukoba od suštinske je važnosti za postizanje mira, opšte bezbednosti i prestanak dalje viktimizacije žena. Podržavanje postojeće strukturalne rodne nejednakosti nastavlja da proizvodi nasilje sprečavajući uspešnost reformi sektora bezbednosti i temeljniju demokratizaciju društva. To ilustruju konkretni primeri viktimizacije žena seksualnim i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja, tokom i posle sukoba. Zaključak je da je proces izgradnje mira destabilizovan lakim izbijanjem oružanih sukoba i održavanjem trajnih žarišta viktimizacije žena i njihove diskriminacije.

Ključne reči: lokalno vlasništvo, rodna ravnopravnost, međunarodni akteri, reforma sektora bezbednosti.

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja M51

Rodni pristup bezbednosti u pravnoj državi 149-166.

Mršević Z., Janković S., (2017)
U: „Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi“
Ur., Biljana Simeunović-Patić
Beograd: Kriminalističko policija akademija.
ISBN 978-86-7020-379-2 (KPA)
COBISS.SR-ID 234302220

U tekstu se analizira promena rodnog sastava i rodnog profila institucija sektora bezbednosti, a posebno oružanih snaga. Procesi reorganizacije su izloženi otvaranju većeg broja formacijskih uloga za žene i povećanom uvažavanju profesionalnih kapaciteta uniformisanih žena. Očigledno je da unutrašnja rodna transformacija sektora bezbednosti našeg doba, nije samo povećanje broja angažovanih žena u profesionalnom statusu, već se radi i o promenama samog koncepta bezbednosti. U okviru opšteg društvenog ambijenta, prezentuje se stupanje žena u tipično muški profesionalni ambijent. Izlažu se uticaji i drugih društvenih aktera zainteresovanih za rodnu ravnopravnost u sekoru bezbednosti, pre svega feminističkog pokreta u kome se sučeljavaju različita shvatanja posebno u vidu suprotstavljanja antimilitarističkim stavovima za ukidanje ili smanjenje oružanih snaga. Kroz prizmu promena unutrašnjih rodnih odnosa doprinosi se afirmaciji oružanih snaga kao faktora savremenih shvatanja bezbednosti. Tekst identifikuje načine na koji žene u oružanim snagama mogu da doprinesu transformativnim procesima rodne rekonceptualizacije bezbednosti, preispitivanjem rodnih uloga i zahtevom za novim rodnim odnosima unutar oružanih snaga, kroz proces suprotstavljanja tradicionalno postojećim rodnim nejednakostima. U tom smislu se navodi studija slučaja implmentacije rodne ravnopravnosti na primeru Južne Afrike. Žene mogu da koriste svoj glas/uticaj iznutra, doprinoseći rodno egalitarnijoj transformaciji tog sektora. Nakon donošenja Rezolucije SB UN 1325 na globalnom planu, dobijen je podsticaj da se oružane snage i institucije sektora bezbednosti pomeraju ka ljudskoj bezbednosti, što doprinosi reformama oružanih snaga kao rodno egaalitarnije reorganizovanim. Samo će vreme pokazati da li je naglašen „rodni“ pristup bezbednosti bio suviše ambiciozan, jer, kako tvrde „tradicionalisti“, to može da ide na štetu, kako organizacione, tako i operativne efikasnosti vojske.

Ključne reči: rodni odnosi, sektor bezbednosti, oružane snage, antimilitaristička pozicija, Južna Afrika, učestvovanje žena u borbama.

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M42 = M45

Improving the quality of functioning of the security sector gender mainstreaming 459-465.

Mršević Z., (2017)
In “DQM International conference Life style Engineering and Management.
Ed., Ljubiša Papić, Prijevor: DQM Research Center.
ISBN 978-86-86355-35-8
COBISS.SR-ID 240575500

Summary: Women in the armed forces of the world, still have unequal status, often are professionally separated and culturally discriminated, but however, they are neither peripheral in the military organization, nor only a passive observer of events in it. Better general social acceptance of women as soldiers increases the attractiveness of military service, both of women and men. Many positive and successful models of women's military career also contribute, as well as currently decades-long presence of women in modern armed forces of the world. One of the key arguments for improving the functioning of the security system is more meaningful engagement of human resources, comprising acknowledgment of the role and importance of women. Necessary is also the full integration of gender aspects in peace processes, in everyday life and thus more effective engagement towards creating a safe and secure environment through a more consolidated gender-equitable system security.

Key words: security sector, gender perspective, women in the armed forces, security system

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33

Factors of women’s participation in armed forces 239-251.

Mršević Z., i Janković S., (2017)
In: Dani Arčibalda Rajsa
Ed: Biljana Simeunović-Patić
Beograd: Kriminalističko policijska akademija
ISBN 978-86-7020-378-5
COBISS-SR-ID 249244684

In the text are presented factors that contribute to women's participation in the armed forces. History shows that women in earlier centuries also were active in the armies. But after the end of the armed conflict they were regularly excluded from military service and military professional privileges, what also happened after the Second World War and the national liberation wars during the twentieth century. Not before the last quarter of the twentieth century began the professional integration of women into the armed forces. The main factor was the lack of men willing and able for military service, but also the current processes of increased social equalization of gender relations. In the text is presented the so-called, Segal impact model of multicollinearity indicating the existence of multiple independent factors influencing the circumstances of women’s participation in the armed forces. Most attention is paid to military factors, including the reference to national security, the impact of recently-led wars, international military alliances and changes in military technology. Military transformation, evident over the past decade through the armed forces of NATO member states, inevitably involve the transformation of the military nature of women's participation. Such transformation, accelerated by the wars in Iraq (and Afghanistan), including changes to the hiring of female staff and their deployment. Today there is increasingly expressed the view that women have a "right to uniform," as the right to equal professional treatment in any field. Examples of successful military careers of prominent women in the armies of the world's major military powers, especially the recently promoted women in the highest general rank orders, were also highlighted in the text as models of strong influence to young women’s decision to join the army.

Keywords: women in armed forces, “Segal model” of factors multicollinearity, lack of men, national security, “Jenny effect", women generals

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Antidiskriminacioni mehanizam „osobe od poverenja“ u funkciji unapređenja rodne ravnopravnosti 574 - 581

Janković S., i Mršević Z., (2017)
U: Čevrti naučno-stručni skup Politehnika 2017
Ur: Vesna Alivojvodić i drugi
Beograd: Visoka škola strukovnih studija - Beogradska Politehnika
ISBN 978-86-7498-074-3
COBISS-SR-ID 252201228

Formiranje institucija/mehanizama za rodnu ravnopravnost u Srbiji, kao konkretizacija NAP-a za primenu Rezolucije 1325 SBUN u prvim decenijama XXI veka, predstavlja primer prihvatanja i transparentnosti menjanja određenih institucionalnih javnih politika i prakse čitavih sektora. Uspostavljanje „osoba od poverenja“ kao korektivnog mehanizma ima preventivnu svrhu i proaktivnu ulogu u suzbijanju diskriminacije. Posebno, jasni delokrug rada ovog vitalnog mehanizma omogućuje dugovečnost uklanjanja barijera na putu ka rodnoj ravnopravnosti, suštinski, a ne deklarativno. Poštovanjem institucionalizacije politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce stvara se produktivna i efikasna radna sredina, koja time omogućuje zaposlenima da budu zadovoljniji i samim tim produktivniji, čime takva radna sredina zadobija poverenje šire društvene zajednice. Tako se širenjem aktera suzbijanja diskriminacije stvara i neguje atmosfera nediskriminatornog postupanja, odnosno sankcioniše diskriminatorno ponašanje prema ženama i muškarcima. Praktično „osobe od poverenja” nedvosmisleno imaju stvarni uticaj na operativnu funkcionalnost i adekvatnu „isporuku” bezbednosti i pravde kroz prizmu rodne ravnopravnosti.

Ključne reči: rodna ravnopravnost, Rezolucija 1325 SB UN, institucije/mehanizami za rodnu ravnopravnost, „osobe od poverenja”

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini, M63

2016.

Rodni aspekti savremenih migracija, 203-213

Mršević Z., (2016)
In: Seobe i razvoj
Ur., Veselin Vukotić, Danilo Šuković
Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd
ISBN 978-86-7093-164-0
COBISS.SR-ID 223311116

U radu se analizira pojava feminizacije migracija, položaj legalnih i ilegalnih migrantkinja, radni uslovi u kojima se nalaze, rodno specifični uslovi azila, izbeglice i žene u nedavnom izbegličkom talasu koji dolazi u Evropu. U svetskim migracijama poslednjih godina je sve više žena kako onih koje žive same, tako i udatih, i često sa boljim obrazovanjem od muškaraca, koje su same otišle u druge zemlje u potrazi za poslom. Među njima su studentkinje univerziteta, akivistkinje različitih društvenih pokreta, poslovne žene, radne migrantkinje. Povećava se i broj žena koje su trafikovane u industriju pružanja seksualnih usluga, one koje se izvoze kao pogodne supruge u programima ugovorenih brakova i one eksploatisane kao nelegalne radnice u domaćinstvima bez pravne ili socijalne zaštite. Mnoge beže od ratova, konflikata i nasilja, ali i tradicionalnih rodnih uloga koji ženama nameću niz ograničenja i nemogućnost slobodnog izbora. Rad u domaćinstvu, generalno, pojavljuje se kao često jedina mogućnost rada za migrantkinje, koliko povoljna (obezbeđuje kakav takav izvor prihoda), toliko i nepovoljna, jer se odvija u sektoru koji karakteriše nedostatak prava i oskudna ekonomska i društvena pokretljivost. Posebno se analizira situacija admolescentkinja i mladih žena.

Ključne reči: Žene u migracijama, ilegalne migrantkinje, socijalna i građanska prava migrantkinja, rodno specifični uslovi za dobijanje azila, žene u izbeglištvu

Rad u tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44

Recenzija zbornika radova „Škola rodne ravnopravnosti“, 1-17

Mršević Z., (2015)
In: Zbornik radova Škola rodne ravnopravnosti
Ur., Goran Marković
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo
ISBN 978-99938-57-36-5
COBISS.RS-ID 5581080

Zbornik nesumnjivo zavređuje povećanu pažnju i stručno pravničke i šire, nepravničke javnosti. Radi se o jednom kvalitetnom skupu naučnih radova koji predstavljaju odraz grupnih i individualnih napora autorki i autora da prodru u nove istraživačke domene, da kritički otvore nova pitanja artikulišući nove pravce razmišljanja i puteve ka društvu bez rodno zasnovane diskriminacije i nasilja. Tim putem se sigurno dolazi i do onog uvek željenog tzv. rodnog koeficijenta, formule koju čine umanjivanje diskriminacije, stereotipa i nasilja uz uvećavanje participacije, prava i pravne zaštite.

Ključne reči: ustavne garancije ravnopravnosti, politička participacija žena, diskriminacija, nasilje, rodni stereotipi, rodni jaz u platama, porodični odnosi nejednakosti, ženski pokret

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja М42 = М45.

Intersectional Position of Women Migrants, str. 88-89

Mršević Z., (2016)
In: Savremene migracije i društveni razvoj Knjiga apstrakata sa konferencije Savremene migracije i društveni razvoj održane 21. i 22. oktobar 2016.
Ur: Mirjana Bobić
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko sociološko društvo, Beograd
ISBN 978-86-81319-09-3
COBISS.SR-ID 226577164

Women migrants remain invisible in broad general picture of global migratory movements. They are exposed to an increased risk of gender-based violence and labour and sex exploitation, their position is also marked by combination of several discriminative grounds, due to which they are subject to multiple discrimination. They can be non-Christians, not white race in Christian countries of arrival populated mainly by white people. Also, elderly with chronic illnesses and / or disabilities, combined with ignorance of the language and legislation of the host country, burdened with the possible experience of violence. Their situation is systematic, standardized, not at all a result of an exotic, unhappy or of irreparable coincident situations that are happening only to some people. Their situation is significantly distinguished from the situations of male migrants, even when they come from the same countries of origin and when they are in the same country of arrival. Position of women migrants is also substantially different from the situation of women and countries in transition and arrival.

Keywords: feminisation of contemporary migrations, intersectional position of migrant women, labor and cultural integration of migrants, similarities and coincidences experiences migrants and refugees

Abstract Proceedings: Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34

Diskriminacija žena u sportu, 19-25

Mršević Z., (2016)
Sport i biznis, vol 2016, 2: 19- 25.
ISSN 2335-0539= Sport i biznis
316.647.8:796-955.2
305-055.2

Žene još uvek često doživljavaju diskriminaciju kada se radi o njihovim mogućnostima bavljenja sportom, kako amaterskim tako i profesionalnim. Ova diskriminacija se manifestuje daljim preovladavanjem stereotipa, nedostatkom rezervnih struktura i struktura podrške za sportistkinje i djevojčice koje pokazuju potencijal u sportu, poteškoćama usklađivanja posla/sporta i porodičnog života, problemom reintegracije na poslu, neadekvatnom medijskoj pokrivenošću ženskih sportova i ograničenom prirodom privatnog finansiranja. Nedostatak žena među sudija u sportu predstavlja posebnu prepreku za postizanje jednakosti žena i muškaraca u sportskim aktivnostima. Bez obzira na napore koje čini Međunarodni olimpijski komitet (IOC), učešće žena sudskim telima je i dalje marginalno u većini zemalja članica Saveta Evrope.

Ključne reči: ženske posrtske aktivnosti, ženski profesionalni sport, negativni stereotipi, broj ženskih sportova, žene sportski funkconeri i sudije, znatno manja sredstva, otac trener

2015.

Survival in an “all boys club”: Policewomen in Serbia. 57 – 70.

Danijela Spasić; Slađana Đurović; Zorica Mršević; (2015).
Women’s Studies International Forum, Volume 48, January–February 2015, Pages 57–70.
ISSN: 0277-5395
doi:10.1016/j.wsif.2014.10.008
5-Year Impact Factor: 0.657

The paper is based on the results of the first qualitative research focusing on the position of policewomen in Serbia. The research was conducted from June to August 2011 on a sample of 30 policewomen of various standings as working police officers; it took into account the types of roles held, the police schools they finished, their professional experience and the size of the police organizations with which they were employed. The core questions in the analysis related to policewomen's experiences while completing their education, during the hiring process and while carrying out their police duties, as well as regarding possibilities for promotion. Although considerable improvement was noted regarding the status of women in the process of police education, most participants in the research had negative experience in the course of finding a job; they also experienced limitations with regard to their promotion as well as various sorts of harassment at work.

Key words: police schools, police women, carrying police duties, negative experiences, various sorts of harassments, improvements

Časopis sa SCII liste

2014.

Milunka Savić – srce Srbije – devet rana, dvanaest odlikovanja i jedan zaborav, 641 – 649.

Ed., Jovan Ćirić, u Sto godina Prvog svetskog rata
Institut za uporedno pravo, Beograd.
ISBN 978-86-6411-001-3 (IB)
COBISS.SR-ID 207561740

Milunka Savić je bila heroina Prvog svetskog rata koja je u Balkanske ratove pošla prerušena kao muškarac da zameni svoga brata. Prva junaštva je pokazala već u prvim bitkama, a prve rane, ratni čin i odlikovanja, zadobila je posle bitke na Bregalnici kada je u vojnoj bolnici otkriveno da je žena. Po oporavku, nastavila je svoju ratnu epopeju koja je trajala punih sedam godina, za koje vreme je zadobila devet rana i dvanaest najviših vojnih odlikovanja. Pred njom su bili postrojeni pukovi. U slavu njenog imena podizane su zastave. Njene junačke grudi krasila su najveća srpska i francuska ratna odlikovanja: Karađorđeva zvezda sa mačevima, dva Ordena francuske Legije časti, francuski Ratni krst sa zlatnom palmom, dve zlatne Obilićeve, Albanska spomenica. Sa podvizima je nastavila i u mirnodopsko doba kada je pored svoje kćeri, kao samohrana majka podigla troje ratne siročadi i otškolovala tridesetoro. Odbila je francusku vojnu penziju, ostala je u Srbiji radeći kao čistačica, umrla zaboravljena, bez počasti koje su joj pripadale kao istaknutom nacionalnom heroju. Posle četrdeset godina zaborava, njeni ostaci su preneti u Aleju velikana, a izložba, filmovi, članci planirani spomenici, doprineli su uverenju da ovu legendranu Srpkinju Srbija više nikada neće prepustiti zaboravu.

Ključne reči: ratna heroina, Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Gvozdeni puk, bombaš, devet rana, dvanaest najviših vojnih odlikovanja, Aleja velikana

Poglavlje u tematskom zborniku istaknutog nacionalnog značaja M44

2013.

Mršević Z., (2013)
Kvalitativna analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama u Srbiji

Beograd, Program Ujedinjenih nacija za razvoj. 165 str.

ISBN 978-86-7728-202-8
COBISS.SR-ID 200280332

Ključne reči: Nasilje, žene, mediji, rodni stereotipi, hegemonistički maskulinitet, tolerisano nasilje, femicid, medijsko traženje neposrednih uzroka nasilja, romantizovano nasilje, mediji kao proizvodi i kao proizvođači društvenih odnosa

Monografija nacionalnog značaja M42

Mršević Z., (2013)
Svetionici – ženski likovi između zaborava i uzora

Novi Sad, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, 244 str.

CIP Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 929-055 . 2 ( 100 )
ISBN 978-86-86259-16-5
COBISS.SR-ID 281382663

Ključne reči: slika i samopoštovanje, politički i rodni identiteti zajednica, ženski likovi, naučnice, umetnice, revolucionarke, vladarke, svete žene

Monografija nacionalnog značaja M42

Mršević Z., (2013)
Food and Electricity: The War and Women’s Memories and Stories, 145-159

Ed., Maria-Sabina Draga Alexandru, Madalina Nicolaescu, Helen Smith
Between History and Personal Narrative -East European Women's Stories of Migration in the New Millennium
LIT Verlag, Berlin

ISBN 978-3-643-90448-5

Ključne reči: NATO intrvencija, bombardovanje SR Jugoslavije, sećanja žena, izbeglice, migrantkinje, svakodnevica, borba za egistenciju, priče tri Marine

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Mršević Z., (2013)
Femicid

Pravo i politika, vol VI, 1: 51-69
Femicide

UDK 34 (32)
ISSN 1820-7529

Ključne reči: femicid, rodno zasnovano nasilje, ubistva žena u porodično partnerskom kontekstu, hegemonistička muškost, femicid praćen samoubistvom ubice

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Mršević Z., (2013)
Žene u sportu: između diskriminacije i aspiracija, 28 – 32

Ed., Srdić M., Izveštavanje o sportu - uvođenje rodne dimenzije
Centar za podršku ženama, Novi Sad

ISBN 978-86-87681-06-4
COBISS.SR- ID 281336071

Ključne reči: žene, sport, diskriminacija po polu, klasni karakter sporta, ženski vaterpolo, polno mešovite ekipe

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

1993. - 2013.

1. Mršević Z., (1993), Savremeni biološki pozitivizam i kriminali¬tet žena (Sodobni biološki pozitivizem in kriminaliteta žensk), Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, no. 2, pp. 121 128, v. 44.

2. Mršević Z., (1993), Noćni smeštaj za žene u Bernu, SOS Bilten, vol. 3, no. 6-7, pp. 167-169.

3. Mršević Z., (1993), Šta hoće žene, SOS Bilten, vol. 3. No. 6-7, pp. 39-42.

4. Mršević Z., (1993), Džejn i travno korenje – ideja ženskih civilnih grupa, SOS Bilten, vol. 3. No. 6-7. Pp. 183-190.

5. Mršević Z., (1993), Stambena zadruga poštanskih radnica u Krakovu, SOS Bilten, vol. 3, no. 6-7, pp. 196-199.

6. Mršević Z., (1993), Samoorganizovanje žena za pomoć ženama, problemi unutrašnje strukture i iskustva, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, no. 2, pp. 162 180.

7. Mršević Z., (1994), Feminističke sveske, Deklaracija o eliminaciji nasilja prema ženama, vol. 2, no.1, pp. 97-104.

8. Mršević Z., (1994), Ženska prava su ljudska prava, Feminističke sveske, Beograd, vol. 4, no. 1, str 85 92.

9. Mršević Z., (1994), Međunarodna mreža za novu Konvenciju protiv svih oblika seksualne eksploatacije žena, Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo, Beograd, no. 3. str. 489 500.

10. Mršević Z., (1995), Žene u zatvoru, Ženske studije, Beograd, vol. 1, no. 1, str. 210 223.

11. Mršević Z., (1995), Pravni status abortusa u svetu, Feministi¬čke sveske, Beograd, vol. 5, no. 3 4, str 66 71.M

12. Hughes D, Mladjenović L. & Mršević Z., (1995), Feminist resistance in Serbia, The European Journal of Women Studies, Vol. 2. issue 4, str. 509 532.

13. Mršević Z., (1995), Pravo planiranja porodice i inkriminisanje pobačaja, Pravni život (Pravda i postojeće pravo: sud i pravo I tom), br. 9, vol. XLIV, Beograd, Udruženje pravnika Srbije, str. 547 563.

14. Mršević Z., Wagner M., Ženska prava - pravna vodičica za zlostavljanu ženu (1996), Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str 91.

15. Mršević Z., (1997), Frauen als Richterinnen und Staatsanwaltin¬nen in Serbien, BULLETIN des Zentrum fur interdisziplinare Frauenforschung, Frauen in ehemals sozialistischen Landern, Berlin, no. 14, pp. 23 - 26.

16. Mršević Z., and Radosavljavić G., (1997), Armut bedeutet Verlust ziviler Freiheit, BULLETIN des Zentrum fur interdiszipli¬nare Frauenforschung, Frauen in ehemals sozialistischen, Landern, Berlin, no. 14, pp. 27 - 32.

17. Mršević Z., (1997), Position of women in transition: experienc¬es of Serbian women, Transition in Central and Eastern Europe, vol I, pp. 576 587.

18. Mršević Z., (1997), Američka pravda nedavne političke aktivnosti i sudske odluke od značaja za zaštitu ženskih ljudskih prava, Feminističke sveske, Beograd, vol. V, no. 9, pp. 226 240.

19. Mršević Z., (1997), Ženska prava i Pekinška Deklaracija: obrazovne mogućnosti žena i zdravstvena zaštita žena, Jugoslovenska Revija za me|unarodno pravo, no. 2 3:330-341.

20. Mršević Z., (1998): O prostitutkama i prostituciji. U. N. Božinović, Žene za mir, 175-179. Beograd, Žene u crnom.

21. Mršević Z., (1998): About Prostitutes and Prostitution. U. N. Božinović, Women for peace, 177-180. Belgrade, Women in Black.

22. Mršević Z., (1998): Imamo li kostur u ormanu. U. N. Božinović, Žene za mir, 163-167. Beograd, Žene u crnom.

23. Mršević Z., (1998): Kažite mi vi, ko je ikada imao koristi od feminizma. U. N. Božinović, Žene za mir, 171-175. Beograd, Žene u crnom.

24. Mršević Z., (1998): Da li znate da mi imamo čitav istorijat odnosa sa strankinjama. U. N. Božinović, Žene za mir, 251-256. Beograd, Žene u crnom.

25. Mršević Z., (1998): Do we have skeletons in the closet? U. N. Božinović, Women for peace, 169-172. Belgrade, Women in Black.

26. Mršević Z., (1998): You tell me, Who has ever found Feminism Useful. U. N. Božinović, Women for peace, 173-176. Belgrade, Women in Black.

27. Mršević Z., (1998): Do you know that we have a whole history in our relationship with foreign women. U. N. Božinović, Women for peace, 248-254. Belgrade, Women in Black.

28. Mršević Z., (1998), Reproduktivna prava žena protiv “prava na život” fetusa, diskusija sa savetovanja “Pravo i stvarnost”, Pravni život, vol. 47,1-2:85-89.

29. Mršević Z., (1998): Pravne inicijative. U: M. Blagojević Ka vidljivoj ženskoj istoriji - Ženski pokret u Beogradu 90 –tih, 277-282. Beograd, Centar za Ženske studije.

30. Mršević Z., (1999): Politika rivaliteta ili podsticanje civilnog društva; međunarodna pomoć – odgovara li potrebama žena. U: S. Zajović, Žene za mir, 81-83. Beograd, Žene u crnom, septembar.

31. Mršević Z, (1999), ProFemina, Aristokratkinje, Batšebe i polaznice škole uljudne prostitucije, Ženski portreti i ženske grupe u skilarskoj zbirci Muzeja lepih umetnosti (Szepmuveszeti Muzeum) u Budimpešti, no. 17-20, str 113-127.

32. Mršević Z., (2000), Ženske studije, Ka feminističkoj jurisprudenciji, vol. 6, 11/12: 307-329.

33. Mršević Z., (2000): War make us feminists. Ed: Svetlana Slapsak, War discourse, women's discourse, 323-342. Lubljana, Institutum Studiorum Humanitatis.

34. Mršević Z, (2000), Ženska prava u medjunarodnom pravu, Banjaluka, Helsinški gradjanski parlament, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, str. 250.

35. Mršević Z., (2000), Svest o postojanju roda, Otkrijmo naše mogućnosti, Konferencija o ženama i invalidnosti, Istočno evropski program umrežavanja žena, Oxfam GB, pp 38-54.

36. Mršević Z., (2000), Gender awareness workshop, Discovering our possibilities, Gender and Disability conference, Eastern European Women’s Networking Project, Oxfam GB, pp. 37-50.

37. Mršević Z., (2000): Belgrade's SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence
Ed. S Gal & G. Kligman, Reproducing Gender, Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism, 370-392. Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

38. Mršević Z., (2000): The Opposite of War Is Not Peace – It Is Creativity. Ed. Marguerite Waller & Jenifer Rycenga, Frontline Feminism, Women, War and resistance, 41-55. Garland Publishing, Inc, New York and London.

39. Mšević Z., (2000): Novac i struja, ili Ženske antiratne priče. U: D. Popadić, Uvod u mirovne studije, 123-153. Beograd, Grupa Most.

40. Mršević Z, (2000): Primer mizoginije u univerzitetskom udžbeniku: jedna žena – pola svedoka.
Ed. M. Blagojević, Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, 509-511. AŽIN, Beograd.

41. Mršević Z, (2000): Žene i sport: ugrožena ženstvenost? Ed. M. Blagojević, Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, 557-522. AŽIN, Beograd.

42. Mršević Z, (2000): Samoironija: feministički vic. Ed. M. Blagojević, Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, 639-642. AŽIN, Beograd.

43. Mršević Z, (2000), Rečnik osnovnih feminističkih pojmova, Beograd, Albulj Press, str. 181.

44. Mršević Z., (2001): In Search for the Lost (Taken Away) Identity. Ed. Gabriele Jaehnert, Jana Gohrisch, Gender in transition in Eastern and Central Europe, 261-267. Berlin, ZFIF, Humboldt-Universitaet.

45. Mršević Z., (2001): Zašto žene i pored svega pripadaju crkvi ili reproduktivna prava, pravoslavlje i feminizam. Ed. Nada Sekulić, Žene, religija, obrazovanje – izmedju duhovnosti i politike, 62-73. Umetničko-istraživačka stanica Nandi, Beogad.

46. Mršević Z., (2001): Međjunarodni mehanizmi za zaštitu ženskih ljudskih prava. Ed. Eufrozina Marina, Demokratija i ženska ljudska prava u multientničkoj, ruralnoj zajednici, 7-16. Seleuš. Ženska multi-etnička grupa.

47. Mršević Z., (2001), Trgovina ženama, Predgovor, 5-12, ASTRA, Beograd.

48. Mršević Z., Wagner M., (2001), Ženska prava - pravna vodičica za zlostavljanu ženu drugo izdanje, Beograd, Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja, str. 91.

49. Mršević Z., (2001), Standardi i mehanizmi za rodnu ravnopravnost u demokratskim zemljama, Beograd, STAR, OSCE, Savezna Komisija za unapređenje položaja žena, str. 202.

50. Mršević Z., (2001), Šta znam (ili je možda bolje da ne znam ništa) – ženska jeres ili feminizam, ProFemina, vol.7, 27-28:191-194

51. Mršević Z., (2001): Protectia drepturilor minoritatilor in baza conventiei generale de protectie a minoritatilor nationale a Consilului Europei 1995. Ed. Eufrozina Marina, Democratia i drepturile femeiilor in mediul rural multietnic, 10-15. Seleuš, Ženska multientnička grupa.

52. Mršević Z., (2002), Standardi i mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti u demokratskim zemljama, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, OSCE. Pp. 226.
ISBN 86-903283-2-7

53. Mršević Z., (2002), Institucionalni mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti, Prava čoveka, Biro za zaštitu sloboda i prava čoveka u Beogradu, vol. 1, 1-2:59-83.

54. Mršević Z., (2002), Žene – politička i rodna manjina, Album, Nansen Dijalog Centar, Sarajevo, vol. 4-5, 14:73-86.

55. Mršević Z., (2002), Zašto žene i pored svega pripadaju crkvi, ili Reproduktivna prava, pravoslavlje i feminizam, Why Do Women After All Belong To Church, or Reproductive Rights, Ortodoxy and Feminism, pp. 17-22, Subotica, Second European Women's Interfaith Conference-Sarajevo, September 2000.

56. Mršević Z., (2002): Constitutional Country Reports: Yugoslavia. Appendix: Why is the use of the term “gender” better that use of the term “sex”? Ed: Gordana Lukač-Koritnik, Constitutional Country Reports, 144-157; 161-162. Zagreb, BABE, Women’s Rights Group.

57. Mršević Z., (2002), Istraživanja: žene-sudije, Prava čoveka, Beograd, Biro za ljudska prava Savezne Republike Jugoslavije, vol 1, 7-8:91-97.

58. Mršević Z., (2002): Uloga Međunarodne zajednice kod uvođenja inicijativa za postizanje rodne ravnopravnosti u domaćim uslovima.
Ed: Mira Asović, Ka jednakosti, 207-214. Nikšić, Liga žena glasača Crne Gore.

59. Mršević Z., (2002): The role of international community in introducing gender equality institutions in domestic situation. Ed: Mira Asović, Towards Equality, 215-222. Nikšić, League of women voters of Montenegro.

60. Mršević Z., (2003), Princip jednakih mogućnosti i zakonska rešenja nekih evropskih zemalja, Human Rights, vol. 2, 1-2:51-68.

61. Mršević Z., (2003), Standardet dhe mekanismat per arritjen e barazise gjinore ne vendet demokratike, Hyrje, Prishtine, OSCE, pp. 7-11.

62. Mršević Z., (2003), Žene u pravnim profesijama, Genero, vol. 10, 2-3:137-151.

63. Mršević Z., (2003), Princip jednakih mogućnosti i politička prava žena, Ljudska prava, vol. 2, 7-8:25-67.

64. Mršević Z., (2004), Izborne kvote za manje zastupljeni pol u Litvaniji, BiH i Belgiji, Strani pravni život, vol. 44, 3-4 : 65-83

65. Mršević Z., (2004), Švedski model i iskustva u primeni kvota izbornog sistema, Strani pravni život, vol. 44, 3-4 : 179-195

66. Mršević Z., (2004), Izborni kvota sistem kao mehanizam postizanja ravnopravnosti polova u politici, Prava čoveka, 9-10, 35:51, ISSN 1451-1525

67. Mršević Z., (2005), Kvota izborni sistem u zemljama tranzicije i evropska perspektiva, Prava čoveka, 1-2, 83:105, ISSN 1451-1525

68. Mršević Z., (2005), Izborni kvota sistem u Srbiji, 71-78 Ed: Snežana Jakovljević. Kako skrojiti politiku jednakih mogućnosti, Žene to mogu. Kruševac, Peščanik

69. Mršević Z., (2005), Rodna analiza kao sredstvo povećanja učešća žena u javnom životu, 51-57
Ed: Snežana Jakovljević. Kako skrojiti politiku jednakih mogućnosti, Žene to mogu. Kruševac, Peščanik

70. Mršević Z., (2005), Rodna analiza kao sredstvo u borbi protiv mizoginije, 86-96, Ed: Marina Blagojevic: Mapiranje mizoginije u Srbiji, diskursi i prakse (II tom). Beograd, Asocijacija za žensku inicijativu ISBN 86-83371-06-9

71. Mršević Z., (2005), Uvođenje i funkcionisanje izbornog kvota sistema u Britaniji, Pravni život, vol. 54, br. 5-8, str. 145-163 YU ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05)

72. Mršević Z., (2005), Žensko zdravlje – društveni, politički i međunarodnopravni aspekti, Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 499-514 YU ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05)

73. Mršević Z., (2005), Primena izbornog kvota sistema u Latinskoj Americi, Strani pravni život, vol. 43, 3:191-206. ISSN 0039 2138 UDK 342. 81(8)

74. Mršević Z., (2006), Zakonski okvir za mere pozitivne diskriminacije: kvota sistem, 80-86
Ed: Zorana Šijački, Ka Zakonu o ravnopravnosti polova. Novi Sad, Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova.
ISBN 86-86259-00-6
COBISS.SR –ID 209992967
CIP: 305-005.1/.2(094.5.972)

75. Mršević Z., (2006), Implementing Quotas: Legal Reform and Enforcement in Serbia and Montenegro, 48-53 Ed: Francesca Binda and Julie Ballington, The Implementation of Quotas: European Experiences. Recenzija: Lene Hjelm Wallen. IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm, Sweden
ISBN 91 85391-63-8

76. Mršević Z., (2006), Mesto kvota izbornog sistema u procesima demokratizacije institucija i društva, 60-69
Ed: Nataša Perišić-Pavlović, Žene to mogu, Kako skrojiti politiku jednakih mogućnosti. HORA, Valjevo.

77. Mršević Z., (2006), EU ekonomski i politički ambijent i princip jednakih mogućnosti, 338-350 Ed: V.Vukotić, Biznis i država. Institut društvenih nauka, Beograd.
ISBN 86-7093-110-9

78. Mršević Z., (2006), Izborni kvota sistem kao globalni mehanizam socijalne inkluzije, 133-146
Ed: Dragan Popadić, Uvod u Mirovne studije, II tom Grupa Most, Beograd
ISBN 86-7184-016-6
COBISS.SR-ID 133808140

79. Mršević Z., (2006), Mesto i značaj kvota izbornog sistema: iskustva Francuske i Norveške, Pravni život, vol. 55, br. 12, str. 1057:1072
YU ISSN 0350-0500
UDK 34 (497.11)(05)

80. Mršević Z., (2006), Izborni kvota sistem u Latinskoj Americi: Brazil i Kostarika, Strani pravni život, vol, 44, br.1-3, str. 224-244.
ISSN 0039 2138
UDK 342.8(81)

81. Mršević Z., (2006), Kvota izborni sistem u procesu širenja Evropske unije, Arhiv za pravne i društvene nauke, vol, XCIII (43), br. 3-4, str. 1581-1612.
YU ISSN 0004-1270

82. Mršević Z., (2007), Ka demokratskom društvu – sistem izbornih kvota, Institut društvenih nauka, Beograd. Pp 285.
ISBN 978-86-7093-115-2
COBIS.SR-ID 139995660

83. Mršević Z., (2007), Women in the Army as Part of the Gender Mainstreaming Program (UN Resolution 1325), 59-79, Ed: Uređivački odbor, Žene u vojsci. Beograd, Institut za strateška istraživanja i Misija OEBS-a u Srbiji.

84. Mršević Z., (2007), Funkcionisanje kvota izbornog sistema, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 79, 3-4:84-97.
YU ISSN 0017-0933
UDC 342.821-055.2(497.7) 342.821-055.2(439)

85. Mršević Z., (2007), Kvota izborni sistem kao način postizanja deskriptivne i supstancijalne parlamentarne zastupljenosti žena, Sociološki pregled, vol. 41,1:57-72.
YU ISSN 0085-6320
UDK 316*
UDK 328.124

86. Mršević Z., (2007), Italijanski mehanizmi za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti. Temida, vol.10, 3:51-61
YU ISSN 1450-6637
UDK 343.

87. Mršević Z., (2010), Kriza i žene, 198-205, Ed: V.Vukotić, Kriza i razvoj. Institut društvenih nauka, Beograd.
ISBN 978–86–7093–133-6

88. Mršević Z., (2010), Rodno senzitivni jezik kao pitanje ljudskih prava, 85 – 91
Okrugli sto na temu rodno osetljivih jezičkih politika, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Sektor za inkluzivni razvoj, Beograd
ISBN 978–86–7728–139-7

89. Mršević Z., (2010), Procesi realizacije političkih prava žena, 7-16
U: Kapaciteti političkih stranaka u Vojvodini za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, V. Baćanović, Ana Pajvančić. Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad
ISBN 978-86-86259-11-0
COBISS.SR-ID 257684231

90. Mršević Z., (2011), Ka demokratskom društvu – rodna ravnopravnost, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011, 229 str.
ISBN 978-86-7093-138-1
COBISS.SR-ID 185571340

91. Mršević Z., (2011), Poruke Evrope koje nismo čuli, 103 – 111, Ed: V.Vukotić, Balkan i EU.
Institut društvenih nauka, Beograd.
ISBN 978–86–7093–137-4

92. Mršević Z., (2011), Višestruko diskriminisane grupe žena 14 -20. U: Petrović D., Mršević Z., Đukić L., Petrušić N., Milutinović Lj., i Pašalić Z: Socio-ekonomska prava žena. Pravosudna akademija, Beograd.

93. Mršević Z., (2011), O diskriminaciji žena u sportu, 63 – 66
Ed Višnja Đorđić, Položaj žena u sportu u Vojvodini, Centar za podršku ženama, Kikinda
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Novi Sad
ISBN 978-86-87681-02-6
COBBIS.SR-ID 265170951

94. Mršević Z., (2011), Mehanizmi za rodnu ravnopravnost, 7 - 23
Ed, Dragana Popović, Zbornik predavanja sa kursa Politike rodne ravnopravnosti, Ženske studije, Beograd, Genero,12/2008 ISSN 1451 2203

95. Mršević Z., (2011), Žene u medijima: 2010 u Srbiji, 69 - 95
Ed, Dragana Popović, Zbornik predavanja sa kursa Politike rodne ravnopravnosti, Ženske studije, Beograd, Genero,12/2008 ISSN 1451 2203

96. Mršević Z., (2012), Feminist activities and responsibilities regarding hate speech and crime, 82. The politics of relocation revisited: Gender 2012, 8th European Feminist Research Conference, Budapest, May 17-20 2012.