Bibliografija - Prava LGBT osoba

2018.

Disaster Risk Reduction - Gender Aspects. 209 – 2016.

Mršević Z., 2017
U: Na raskršću opresija: intersekcionalnost & LGBT aktivizam u Hrvatskoj i Srbiji
Ur: Bojan Bilić i Sanja Kajinić
Beograd: Centar za kvir studije
ISBN 978-86-918149-3-9
COBISS.SR-ID 252353292

Podrška primarne porodice deci seksualne orijentacije i rodnog identeta, koji se razlikuju od većinskog je neophodan faktor u njihovoj socijalizaciji i društvenoj integraciji. Tom cilju pomažu grupe samopomoći PFLAG koji na osnovu iskustva podržavaju roditelje da se bore protiv nasilja i diskriminacije svoje LGBT dece.

Ključne reči: Model inovativnog aktivizma, roditelji LGBT dece, seksualna orijentacija, rodni identitet, interseksionalnost LGBT osoba, prihvatanje sopstvene dece, bezbednost mladih LGBT osoba

Rad u tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44

2017.

Transrodno lice pravde, str. 285

Mršević Z., (2017)
Institut društvenih nauka, Beograd,
ISBN 978-86-7093-167-1
COBISS.SR – ID 244871692

Knjiga “Transrodno lice pravde” je podeljena na Opšti i Posebni deo, od kojih se u prvom delu nalaze poglavlja posvećena društvenom položaju transrodnih osoba i promenama njihovog pravnog statusa. U Posebnom delu izlaže se položaj transrodnih osoba u dva rigidna rodno binarna sistema današnjice, u sportskim takmičenjima koja su tradicionalno rodno odvojena i zatvorskim sistemima rodno separatnog izdržavanja kazne. Režim rodne binarnosti olimpijskog sporta postepeno se ublažava počevši od štokholmskih konsenzusa i deklaracije 2003 i 2004, koji su pod određenim uslovima omogućavali takmičenje operisanim transrodnim sportistima, da bi odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta iz 2011 omogućila pod uslovom određenog hormonskog statusa učestvovanje i transrodnim osobama u skladu sa njihovim identitetom, bez operacije. U okviru drugog rigidno binarnog sistema, izlažu se komparativno pravna rešenja iz većeg broja zemalja smeštaja i tretmana transrodnih osoba a izdržavanju zatvorske kazne. Eksperimenti idu od posebnih odeljenja za LGBT osobe, do individualnih programa zaštite od nasilja i maltretiranja. U tome su najbolji primeri Škotske, Italije i Kalifornije, sa konstatacijom da je najgora situacija ignorisanje problema. Rad se završava izlaganjem situacije u Srbiji, i predlozima pravaca mogućih zakonskih promena.

Ključne reči: Društveni položaj transrodnih osoba, pravni status transrodnih osoba, rigidna rodna binarnost, odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta, komparativnopravna regulativa transrodnih zatvorenika, transrodne osobe u Srbiji

Istaknuta monografija nacionalnog značaja M41

Indivudualizam transrodnog subjekta 93 – 117

Mršević Z., (2017)
U: Individualizam
Ur,: Suzana Ignjatović, Aleksandar Bošković
Beograd: Institut društvenih nauka
ISBN 978-86-7093-192-3
COBISS.SR-ID 247980044

U ovom radu se prezentira analiza kompleksne društveno rizične situacija individualnog transrodnog subjekta. Sa stanovišta hegemonističke muževnost, transrodno telo je nedopustiva individualna devijacija onoga ko je precipiran kao slab, nemuževan muškarac, što se sa tog stanovišta percipira kao vid izdajničkog zanemarivanja i napuštanja muške fizičke snage, socijalne dominacije, ukratko, muškosti. Od prvog trenutka kad transrodni subjekt započne život u skladu sa sopstvenim individualnim rodnim identitetom, tim činom individualizacijskog iskoraka iz kamuflirajuće kolektivne zone binarnog rodnog komfora, ulazi u moralni i pravni vakuum nazaštićenosti i izloženosti ostrakizmu. Rodno neusaglašeni ljudi tj. oni koji kategorijalno i lično ne pripadaju binarnoj podeli na žene i muškarce, stalno su među najugroženijim članova LGBT zajednice svuda u svetu pa i u Srbiji - među onima za koje postoji najveća verovatnoća da će ih tući, silovati, i ubijati, da će biti kriminalizovani i označeni kao devijantni, za koje postoji najveća verovatnoća da će završiti u psihijatrijskim bolnicama i zatvorima, kojima najčešće uskraćuju stanovanje, zaposlenje i zdravstvenu zaštitu, koje u mladosti najčešće odbacuju i maltretiraju i porodica i škola i vršnjačka sredina, a kad odrastu nalaze se među onima za koje postoji najveća verovatnoća da će im oduzeti sopstvenu decu, da će biti beskućnici, lica bez ličnih dokumenata, stalnog mesta boravišta. Ovo je posebno izraženo u situacijama intersekcionalnosti sa drugim grupama svoje socijalne i identitetske pripadnosti, npr. rasom, siromaštvom i sl.

Ključne reči: transrodno telo, individualizam, hegemonistička muškost, trans žene, marginalizacija, diskriminacija, rodno zasnovano nasilje

Rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44

2016.

Tretman transrodnih osuđenika u Evropi: tertium (genus) non datur 443-479

Mršević Z., (2016)
In: Evropske integracije Tom 3,
Ur., Đorđe Đorđević, Kriminalističko policijska akademija, Beograd.
ISBN 978-86-7020-355-6
COBISS.SR-ID 225803276

The paper analyzes European examples of prison treatment of transgender prisoners. There are differentiated two different categories of transgender convicts: the one which consists of persons who have completed the gender reassignment surgery (sex change), and the second consists of those who in the broadest sense, can be called "preoperative", who in fact are in various stages of hormone therapy. While for the members of the first group mainly there is no doubt to be treated in accordance with their newly gained gender, especially in countries where the transition process include personal documents replacement, the major problem is of those whose gender identity differs from their still completely other anatomy. Their prison treatment is generally not solved by legal regulations. Somewhere the regulations are public policy documents, e.g. in Scotland. In Italy there is one Action Plan and one Ministerial Decree, as well as the practice of some prisons. The article details the cases of treatment of transgender prison convicts in France, Germany and Spain, as models of good intentions and probably of good practices in the make. Examples of Bulgaria and Turkey are listed as negative examples of the lack of any legal regulation which obviously open the way for large scale violence and discrimination against transgender convicts.

Key words: European examples, treatment of transgender prisoners, two different categories of transgender convicts, transition process, Scotland, Italy, Grance, Germany, Spain, Bulgaria, Turkey

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Transgender prisoners, 150-160.

Mršević Z., (2016)
In Archibald Reiss Days, Volume 1,
Ed., Đorđe Đorđević & others.Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
ISBN 978-86-7020-356-3
COBISS.SR-ID 226081548

The subject is theoretical review of position of transgender persons serving prison sentences. The text aims to raise the level of knowledge about the existence of high exposure to violence and sexual abuse of that group and to offer answers to some of the issues of crucial importance, for example, once when in prison, where they are supposed to be placed, among women or men, and could they upon request, change sex while in prison. The text presents and argues possible legal solutions, relying on legal comparative answers to basic questions of prison accommodation of transgender prisoners: in accordance to their acquired (desired, or wished) rather than to their anatomical, biological gender. How to protect them of violence, how to answer to demands of transgender people to continue hormone treatment started before serving a prison sentence, as well as on their request to begin with the process of gender reassignment process while in a prison. In situation where there is a significant lack of research data documenting involvement of trans issues in the contemporary security studies, it opens a lot of room for improvement in that area. Although it seems easy to continue ignoring penological aspects of transgender issues, failure to discuss raising level of respect for human dignity in the prison system of Serbia would be irresponsible. Especially given that this group, while becoming visible in our society after legalized process of gender reassignment within the health system of the Republic of Serbia, financed by the health funds, at the same time becomes subject of further discrimination and violence.

Key words: Transgender prisoners, gender identity, sex reassignment surgery, hormone treatment, sexual violence, human dignity

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Transgender women in prisons, str. 259 – 269

Mršević Z., (2015)
In: Krivične i prekršajne sankcije i mere
Ur., Ivana Stevanović
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd
ISBN 978-86-83287-90-1
COBISS.SR-ID 223617548

This paper deals with transgender women who, because their personal documents marked them as male, have been placed in men’s penitentiaries, in which they are possibly exposed to violence and sexual abuse. The obvious discrepancy between their outer presentation as women and their identification documents, by which transgender women are officially still listed as male, requires a search for solutions as to their specific treatment in the prison system. This paper aims to compare legal models of best practices, as well as answer basic questions on accommodating transgender women according to their desired gender identity, their protection from violence, responding to the need of transgender women to continue hormone treatment started prior to beginning their prison sentence, and their application to begin the process of gender reassignment surgery while serving their sentence. The paper focuses on various solutions to protect the human rights and dignity of this specific prison population, such as separated wards – for example, GBT pods for their protected housing – or protective, non-discriminatory treatment within general prison population.

Keywords: trans women in prison, sexual violence, human rights of transgender women, special prison wards – GBT pods, protective treatments, Rickers Island, Solicciano

Rad u tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44

Comparative change in the legal status of transgender persons, 115 - 132

Mršević Z., (2016)
Facta Universitatis Vol. 14. no. 1: 115 – 132, 2016
University of Niš. Niš
ISSN 1450-5517 (print)
ISSN 2406-1786 (online)
COBISS.SR-ID 138066439

The experiences of other countries from around the world, show that there is no only one and the same, everywhere applicable scenario of legal changes in terms of regulating the status of transgender people. The process most commonly begins by providing gender reassignment hormonal surgery procedures, which necessarily are followed by legal recognition of newly gender identity. The next step necessarily implies the need to enact legislation to regulation the so-called social gender or gender identity, according to the right to self-determintation of transgender persons, which is unrelated to previously undertaken medical treatment and gender reassignment surgery. Some countries have gone far in implementation of this third step, while others have not taken even not the first steps. Notably, different initiatives and events may be observed worldwide, many of which constitute the necessary “first steps” aimed at increasing the social acceptanced of gender diveristy. These steps may seem small and insufficient, but they are actuallt huge and significant in breaking the sanctity of the binary gender division and accepting specific transgender individuals. All steps are based on the need to protect all people, incuding transgender people from discrimination, violence, different forms of victimization, and other impacts of neglecting gender identity. Once gender identity becomes legally protected, it is possible to gradually build procedures and other types of legal protection mechanisms designed for all people whose gender identity differs from the rigid binary division into women and men, as the only identity options. In Serbia there is still a significant lack of legal regulations of status of transgender persons, which implies that there is much room for improvement in this area. While it would be easy to keep ignoring this issue, it would be irresponsible to exclude transgender persons from analysis of social phenomena involving marginalization and victimization.

Key words: transgender, gender identity, gender mark change in identification documents, first steps

Rad u nacionalnom časopisu M 53

Transrodni osuđenici u američkim zatvorima, 85 -110

Mršević Z., (2016)
Revija za kriminologiju i krivično pravo, Vol. 54. no. 1:85-110
Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
ISSN 1820 – 2969
COBISS.SR-ID 116488460

Rezime. Za transrodne osobe se može generalno konstatovati da sve vrste lišenja slobode u pritvorskim i zatvorskim institucijama kao i sabirnim centrima za migrante, predstavljaju ozbiljnu opasnost za njihove živote, fizički i mentalni integritet, ljudsko dostojanstvo i opštu dobrobit. Kako su transrodne osobe postale glasnije u odbrani svoje bezbednosti i svojih prava, američki zatvorski sistem koji smešta osuđena lica po konvencionalnoj binarnoj rodnoj podeli počeo je da se suočava sa brojnim izazovima. Transrodni osuđenici koji su pretrpeli nasilje i maltretman često su smešteni u samice, što je mera, iako namenjena njihovoj zaštiti, u stvari ozbiljna kazna. Izolacija uzima ogroman psihološki danak, a predstavlja i povećan riziku od napada od strane stražara. Otvoreno je pitanje kako da se prilikom smeštaja rešava situacija očigledne kontradikcije između njihove službene rodne pripadnosti i njihove spoljašnjosti i rodnih aspiracija. Otvoreno je i pitanja početka, i/ili nastavka hormonalno operativnog procesa rodnog prilagođavanja za vreme izdržavanja zatvorske kazne. U tekstu se navode test sudske odluke, zakonska rešenja na federalnom nivou i u Kaliforniji, studija nedavnih slučaja, kao i alternativna mogućnost smeštaja transrodnih u GBT čaure, tj. posebna zatvorska krila namenjena transrodnim ženama i gejevima.

Ključne reči: transrodne žene u zatvoru, hormonska terapija, test sudske presude, seksualno nasilje, GBT čaure, Rikers Ajlend

Rad u časopisu nacionalnog značaja M53

2015.

Porodično nasilje i odbacivanje LGBT dece u Srbiji. Str. 87 – 104.

Mršević Z., (2015)
Bezbednost, Vol LVII, 1: 87-104
Kriminalističko policijska akademija
YU ISSN 0409-2953
UDK – 364.632-053.2:616.89-008.442.36 053.2

Cilj ovog teksta je analiza različitih oblika nasilja u okviru režima prinudne normalizacije prema LGBT deci od strane njihovih roditelja i drugih bliskih srodnika koji su najčešće rigidno normativnog tipa, mnogo ređe fleksibilno normalizujući. Metodološki pristup toj analizi koristi teorije identiteta, kombinovane sa objavljenim autentičnim izjavama LGBT osoba i njihovih roditelja. Pojam „proizvodnje tela“ u ovom slučaju sadrži odbacivanje, koje uključuje pretnje, prinudno lečenje, razne vidove fizičkog i psihičkog nasilja do izbacivanja iz roditeljskog doma. Fleksibilno normalizujući režimi idu od ignorisanja, preko prihvatanja, do moguće aktivne zaštitničke uloge. Patrijarhalni model dominacije i subordinacije, needukovanost i homofobični društveni ambijent identifikovani su u ovom tekstu kao glavni uzroci porodičnog nasilja prema LGBT deci. Promena obrazovnog sistema, smanjivanje opšteg nivoa homofobije u javnom komunikaconom prostoru, privremena skloništa za LGBT beskućnike i organizovanje grupa podrške njihovim roditeljima, identifikovani su u zaključku kao neki od mogućih pravaca poboljšanja porodičnog ambijenta u kojoj odrastaju LGBT deca i mladi Srbiji.

Ključne reči: LGBT deca i mladi, očevi, majke, drugi članovi porodice, homofobija, needukovanost, roditeljske grupe samopomoći, skloništa, formiranje identiteta

Časopis nacionalnog značaja (M52)

Violence against LGBT persons. Str. 295 – 303.

Mršević Z., (2015)
Nasilje protiv LGBT osoba
ed., Dragana Kolarić, u Dani Arčibalda Rajsa. Tom II
Kriminalističko policijska akademija, Beograd
ISBN 978-86-7020-320-4
ISBN 978-86-7020-190-3

Abstract: Violence against LGBT persons in Serbia, like everywhere, is mostly caused by homophobia, irrational fear, hatred and hostility towards persons of different sexual orientation other than heterosexual, including those that are just so perceived. LGBT persons have been exposed to violence of various kinds, shapes and intensities occurring at various places of execution. It is violence committed in public places (streets, parks, bars, gyms, concerts, workplaces, etc.), private homes (parental and partners’ families), and institutional environment (schools, hospitals, prisons, social institutions, sports clubs, religious institutions, etc.). As regards the type of violence, there are psychological / emotional violence, hate speech as verbal violence, physical violence, economic / existential violence and sexual violence. Certain differences should be perceived in relation to gender, age and type of female / male members of the LGBT population. Thus, violence against lesbians is different from violence against gay men and transgender persons, violence against children and young LGBT persons is different from violence against the adult LGBT persons. One person might frequently suffer more than one of these types of violence, committed at several places of significance.

Keywords: LGBT persons, homophobia, kind of homophobic violence, places the commission the acts of violence, young LGBT persons, the role of the police, the role of the educational system, the role of legislation

Tematski zbornik radova međunarodnog značaja M14

Ambijent roditeljske porodice LGBT dece. Str. 81 – 100.
Ambience of parental families of the LGBT children.

Mršević Z., (2015)
Ed., Isidora Jarić, U: Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse
Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu.
ISBN 978-86-88803-94-6 (FF)
COBISS.SR-ID 214341388

Različiti porodični modeli režima normalizacije LGBT dece od strane roditelja i drugih bliskih srodnika najčšće su u Srbiji rigidno normativnog tipa, mnogo ređe fleksibilno normalizujući. Prilikom suočavanja sa neheteroseksualnom orijentacijom svoje dece, roditelji u „procesu proizvodnje tela“ ne retko pribegavaju i ekstremima u vidu raznih pa i violentnih pritisaka, odbacivanja, pretnji, prinudnog lečenja, i raznih drugih vidova nasilja koji idu od jednokratnog kažnjavanja do izbacivanja iz roditeljskog doma. Patrijarhalni model dominacije i subordinacije, prisilna heteroseksualnost, needukovanost i homofobični društveni ambijent identifikovani su kao glavni uzroci problema roditeljskog obacivanja svoje LGBT dece, odnosno roditeljskog pribegavanja rigidno normativnm tipu prinudne „normalizacije“. Fleksibilno normalizujući režimi kao suprotna roditeljska opcija, idu od manje ili više pasivnog ignorisanja, različitih vidova prihvatanja, sve do aktivne zaštitničke uloge kao najpoželjnije.

Ključne reči: LGBT deca i mladi, očevi, majke, drugi članovi porodice, homofobija, needukovanost roditeljske grupe samopomoći, skloništa, formiranje identitetа

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation in Serbia for the years 2013, 2014 and 2014. str. 7 – 66.

Mršević Z., (2015)
Ed. Jovanka Todorovic, In: Report on implementation of the Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity in Serbia for the years 2013, 2014 and 2014
Labris. Belgrade. Ilga Europe, Brussels.
ISBN 978-86-86509-24-6

The author analyses hate speech as one of the major, long-term and continuous problems in the public discourse, which in some cases escalates to incitement, i.e. homophobic speech coming from political and religious leaders, as well as famous persons from the world of entertainment and arts. There are presented also issues of peer violence and rights to assembly. The documents, statements, resolutions and reports from independent institutions used for the purpose of this report include those from: the Constitutional Court, the Commissioner for Protection of Equality and Protector of Citizens; reports from NGO’s for human rights include: the Belgrade Centre for Human Rights, the Lawyers’ Committee for Human rights – YUCOM, the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, as well as organizations for protection of LGBT people: Labris and Gay Straight Alliance; media reports, published research, as well as some replies to letters sent by Labris which include relevant questions from a control list, seeking comments about the actions undertaken for implementations of certain measures.

Key words: Peer violence – threats to safety, Hate speech, Right to assembly, Sport, Independent institutions

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45

Međunarodni Olimpijski komitet o inkluziji transpolnih osoba u sportska takmičenja

Mršević Z., (2015),
Ur., Ivanka Gajić, Sport, zdravlje, životna sredina, 106 – 112
Fakultet za sport, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd
ISBN 978-86-6385-009-5

Od prvih naučnih i pravnih koraka u identifikovanju ljudi koji se ne uklapaju u binarnu žensko mušku polno/rodnu podelu proteklo je dosta vremena i desile su se mnoge promene od kojih će u ovom radu biti reči o trendu njihovog uključivanja u sportska tamičenja na ravnopravnoj, nediskriminativnoj osnovi. Kako je i Srbija u procesu sagledavanja potreba za donošenje jednog opšteg Zakona o rodnom identitetu, ta problematika postaje aktuelna i u našoj sredini. Zahtev da sport dosledno bude inkluzivan i nediskriminativan doveo je na početku druge dekade 21. veka do uključivanja transpolnih osoba u sportske aktivnosti, od nivoa koledžskog sporta do olimpijskih igara. Izražena je zabrinutost u pogledu mogućeg, postepenog potiskivanja bioloških žena iz takmičarskog sporta uopšte. Takođe, atraktivnost sportske slave i prateći finansijski aspekti možda mogu da dovedu i do pojave novih „evnuha dvadeset prvog veka“, gonjenih siromaštvom ili zbog pogrešno shvaćenih državnih „interesa“ za promociju na sportskom planu po svaku cenu.

Ključne reči: nebinarni rodni identiteti, trans* osobe, inkluzivnost i nediskriminativnost sportskih takmičenja, Vašingotnska pravila, Štokholmski konsenzus i deklaracija, Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta iz 2011.

2014.

Young Lesbians and Transgender Girls in Serbia, 259-284

Ed., M.Adamović, B. Galić, A. Gvozdanović, A. Maskalan,
D. Potočnik, L. Somun Krupalija, in Young women in post-Yugoslav societies: research, practice and policy
Institute for Social Research in Zagreb, Human Rights Centre, University of Sarajevo
ISBN 978-953-6218-56-1 (Institute for Social Research in Zagreb)
ISBN 978-9958-541-12-4 (Human Rights Centre)

Young lesbians and transgender girls suffer a manifold discrimination – discrimination over their sexual orientation/gender identity (as they share the fate of the entire LGBT community, in addition to an even stronger denial of their right to self-determination), as women (exposed to typical forms of discrimination towards women, misogyny, and male violence, coupled with rejection from their mothers, female violence and non-acceptance, and discrimination over their youth (as they suffer all forms of marginalization and belittling because of their age, in addition to ending of their education, difficulties in the labour market and in their search for work).

Ključne reči: Young lesbians, transgender girls, parental family, school – the educational system, public discourse, sports, necessary changes, Lucky Eddie – the transgender Viking

Poglavlje u tematskom zborniku istaknutog nacionalnog značaja M44

LGBT Children between public homophobia and their parental families’ dismissal instead of solidarity and protection, 325 - 357

Ed., Tamara Petrović-Trifunović, Sanja Milutinović Bojanić , Gazela Pudar Draško.
in MIND THE GAP(S) Family, Socialization and Gender
Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade Center for Ethics, Law and Applied Philosophy. Belgrade.
ISBN: 978-86-82417-81-1

Homofobično društvo, instiucije i pojedinci diskriminišu i vrše razne oblike nasilja nad LGBT osobama, što ih svrstava u najugroženije društvene grupe. Ali dok odrasle LGBT osobe imaju izgrađene određene sisteme samoodbrane, dotle su LGBT deca mnogo bespomoćnija u suočavanju sa nasiljem i odbacivanjem u svojim porodicama, al i i drugim društvenim ambijentima u kojima se kreću, obrazovnim, sportskim i religiozim institucijama. Roditeljska porodica može da bude prava odbrana i zaštita od homofobičnog društva ako razvije solidarnost prema svojim LGBT najmlađim članovima umesto da bude produžena ruka homofobičnog nasilja.

Ključne reči: Homofobija, porodično nasilje, prinudno lečenje, diskriminacija, odbacivanje LGBT dece i mladih, solidarnost, zaštita.

Poglavlje u tematskom zborniku istaknutog nacionalnog značaja M44

Roditelji LGBT dece, podrška i zaštita umesto nasilja i odbacivanja. str 32.

Ed., Bobić M., in: Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse.
Institut za sociološka istraživanja
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
ISBN 978–86–918053–0–2
COBISS.SR–ID 209603596

U Srbiji roditelji i ostali odrasli članovi porodica LGBT dece i omladine po saznanju o njihovoj seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu ne retko pribegavaju nasilnim metodama ”prevaspitavanja”. Ono se kreće od ograničavanja slobode kretanja, raznih vidova psihičkih pritisaka, prinudnog ”lečenja”, do fizičkog nasilja i izbacivanja iz roditeljskog doma. A umesto nasilja i odbacivanja, LGBT deci je mnogo pre potrebna roditeljska podrška u procesu formiranja svog identiteta i porodična zaštita od homofobičnog ambijenta.

Ključne reči: roditelji LGBT dece i omladine, nasilje, odbacivanje, beskućništvo, kriminalitet, podrška, zaštita

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34

2013.

Mršević Z., (2013)
Homophobia in Serbia and LGBT Rights

Southeastern Europe, Volume 37, Issue 1: 60–87

ISSN : 0094-4467
E-ISSN : 1876-3332

Keywords: homophobia in Serbia; LGBT activists; violence; discrimination; right to public assembly; Pride Parade

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja M14

Mršević Z., (2013)
Transseksualne osobe i porodica – između diskriminacije i inkluzije,
Temida vol 16, 2 : 57-73

UDK 343.98
ISSN 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335

Ključne reči: transseksualne osobe, porodični odnosi, brak, roditeljstvo, Evropski sud za ljudska prava, Evropski sud pravde, pravni status, načelo relevantnosti novostečenog pola, načelo pravnog kontinuiteta

Vodeći časopis nacionalnog značaja M51

Mršević Z., (2013)
Transpolne osobe u međunarodnim sportskim takmičenjima
Transsexual persons in international sport competitions

Strani pravni život, vol 55, 1: 134-150
Institut za uporedno pravo, Beograd
LIT Verlag, Berlin

ISSN 0039 21 38
COBISS.SR-ID 86244103

Ključne reči: Transpolni sportisti, transžene, inkluzivnost i nediskriminativnost sporta, Štokholmski konsenzus, Međunarodni olimpijski komitet, potiskivanje bioloških žena

Vodeći časopis nacionalnog značaja M51

Mršević Z., (2013)
In meeting the Other – Living Library as a new form of transnational women’s literature, 44-45. A0007.

Transnational Women’s Literature in Europe, Department for Gender Studies, Budapest, 24-26 May 2013. Budapest, Hungary.
Central European University Budapest, 24-26 May, Budapest, Hungary.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34

1997. - 2012.

1. Mršević Z., (1997), Registrovano partnerstvo kao neophodna civilna opcija i deo feminističke agende, Ženske Studije, Beograd, no. 7, vol. 3, pp. 193 210.

2. Mršević Z., (1997), Registrovano partnerstvo osoba istog pola, Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 53, 4:608-626.

3. Mršević Z., (1999): Neka znaju da smo tu i da nas ima – ili, kako i zašto teoretisati homoseksualnost, teorija koja tek nastaje, ili kako da nas ne sustigne prejaki optimizam U: D. Maljković, Gayto, Zbornik radova lesbo-gay tematke, 15-22 Beograd, Kampanja protiv homofobije i Evropsko udruženje mladih.

4. Mršević Z., (1999): Prava lezbejki i homoseksualaca su ljudska prava – proces promena pravnog statusa lezbejki i homoseksualaca u Evropi. U: D. Maljković, Gayto, Zbornik radova lesbo-gay tematke, 23-32. Beograd, Kampanja protiv homofobije i Evropsko udruženje mladih.

5. Mršević Z., (2000), Glasnik Advokatske komore Vojvodine, Proces promena pravnog statusa lezbejki i homoseksualaca u Evropi i kod nas, vol 52, 3:96-107.

6. Mršević Z, (2000): Coming out: strategija identiteta. Ed. M. Blagojević, Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, 609-616. AŽIN, Beograd.

7. Mršević Z., (2001): Pravne i političke promene u statusu homoseksualaca u Evropi. Ed: M.Kojadinović, Čitanka Kvir studija, 59-78. Belgrade, Program Kvir studija.

8. Mršević Z., (2002), Registered Partnership as a Necessary Civil Option and Part of the Feminist Agenda, Women's Studies Journal for Feminist Theory, Selected Papers in the Anniversary issue, vol 8, 147-157.

9. Mršević Z., (2003): Evropske političke i pravne promene statusa homoseksualnih osoba. Ed: N. Djurdjević-Filipović/R.Grubačić, Edukacija ženskih nevladinih organizacija o lezbejskim ljudskim pravima, 167-190. Beograd, Labris.

10. Mršević Z., (2003): Dve decenije krivičnopravne regulative homoseksualnih odnosa u Jugoslaviji. Ed: Ljiljana Živković, …opet bih bila lezbejka, 63-69. Beograd, Labris.

11. Mršević Z., (2004), Parametri socijalne egistencije i funkcionisanja lezbejki - lezbejsko telo u procesima društvene interakcije, Temida, vol. 7, 2:17-29.

12. Mršević Z., (2005), Lezbejska usamljenost, 518-527, Ed: Marina Blagojevic: Mapiranje mizoginije u Srbiji, diskursi i prakse (II tom), Beograd, Asocijacija za zensku inicijativu
ISBN 86-83371-06-9

13. Mršević Z., (2006), Pravni i institucionalni okviri nasilja prema istopolno orijentisanim osobama, 49-57, Ed: Dragana Vučković, Istraživanje o nasilju nad LGBTTIQ populacijom u Srbiji. Beograd, Labris.
ISBN 86-904143-6-3
COBISS.SR-ID 129104396
CIP: 341.231.141-055.3
342.726-055.3
316.837-058.6

14. Mršević Z., (2006), Evropa i mi – kako protiv diskriminacije, 95-124 Ed: Ljiljana Živković, Čitanka, od A do Š o lezbejskim i gej ljudskim pravima. Labris, Beograd.
ISBN 86-904143-8-X
COBISS.SR-ID 131791884

15. Mršević Z., (2007), Ka demokratskom društvu – sloboda javnog okupljanja, pravo svih. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 165
ISBN 978-86-7093-121-3

16. Mršević Z., (2007), Marš ponosa: društveni i ekonomski aspekti, (100-111) Ed: V.Vukotić. Ekonomija i sociologija. Beograd, Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.
ISBN 978-86-7093-117-6
COBIS, SR-ID 140322828

17. Mršević Z., (2007), Ljudska prava i seksualna orijentacija, (187-204) Ed: M. Rašević, Z.Mršević. Pomeramo granice. Beograd, Institut društvenih nauka.
ISBN 978-86-7093-119-0
COBISS. SR-ID 144017932

18. Mršević Z., (2007), Sloboda javnog okupljanja – pravo svih. Pravni život, vol. 56, 14:691-706
YU ISSN 0350-0500
UDK 34 (497.11)(05)

19. Mršević Z., (2008), Konstruisanje «moralne panike» i istopolne zajednice (205-215)
Ed: V.Vukotić. Moral i ekonomija. Beograd, Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka.
ISBN 978- 86-7093-100-9
COBIS, SR-ID 148578828

20. Mršević Z., (2008), Pravna regulativa istopolnih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama (369 – 398) Ed: J. Ćirić. Uvod u pravo SAD. Beograd, Institut za uporedno pravo.
ISBN 978-86-80059-56-3

21. Mršević Z., (2008), Istopolne porodice u svetlu dinamike komparativno pravnih promena, Pravni život, vol. 57, 10:385 – 404.
YU ISSN 0350-0500
UDK 34 (497.11)(05)

22. Mršević Z., (2009), Ka demokratskom društvu – istopolne porodice, Institut društvenih nauka, Beograd. Pp 175.
ISBN 978-86-7093-128-2
COBIS.SR-ID 168990476

23. Mršević Z., (2009), Sloboda javnog okupljanja između politike i međunarodnog prava, Strani pravni život, vol. 53, 2: 315-344
ISSN 039 2138
UDK 34

24. Mršević Z., (2009), Evropa protiv diskriminacije (125 – 146), Ur: Marija Savić. Čitanka od A do Š o lezbejskim i gej ljudskim pravima. Beograd. Labris.
ISBN 978-86-86509-08-6
COBISS.SR-ID 156342284

25. Mršević Z., (2009), Različite porodice, ista ljubav – izazovi 2008 godine, Temida, vol. 13, 1: 47 - 67.
ISSN 1450-6637
COBISS.SR-ID 140099335

26. Mršević Z., (2009), Istopolne zajednice i deca, Stanovništvo, vol. 47, 1:23-27.
ISSN 0038-982X
UDK 314

27. Mršević Z., (2011), Kriminalci ili žrtve kriminalaca – transseksualne osobe, Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 49, 2 -3:
ISSN 1820-2969

28. Mršević Z., (2011), Promena pola iz medicinskih razloga, str 271 – 283.
Ed. Stevan Lilić, u: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
CIP –340.137(4-672EU:497.11)(082)
ISBN 978-86-7630-341-0

29. Mršević Z., (2012), Pravni i politički aspekti transseksualnosti
Pravo i politika, vol V, 1:64-81, Fakultet za evropske pravno političke stuzdije, Novi Sad
ISSN 1820-7529
UDK 34 (32)

30. Mršević Z., (2012), Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u korist transseksualnih osoba
Strani pravni život, vol 54, 2: 332-348, Institut za uporedno pravo, Beograd
ISSN 0039-2138
COBISS.SR-ID 86244103