Bibliografija - Prava deteta

Serbian Media on Peer Violence pp. 53-66.

Mršević Z., (2018)
Journal of Eastern European Criminal Law. Vol. V. no 1.
West University of Timisoara, Faculty of Law. Center of Research in Criminal Sciences, West University of Timisoara. University of Pecs, Faculty of Law.
ISSN 2360-4964

Key words: peer violence, media reporting, school violence, group violence, parents of abusers, analogy with adult violence, anti-school culture.

1. Mršević Z. (sa Obretković M), (1992), Međunarodni dokumenti i prava dece u porodici, Jugoslovenska revija za medjunarodno pravo, Beograd, no. 1, pp. 51 66.

2. Mršević Z. (sa Obretković M), (1992), Međunarodnopravna zaštita dece od zloupotreba, nasilja i eksploatacije, Medjunarodni problemi, Beograd, no. 1, pp. 393 405.

3. Mršević Z. (sa Obretković M), (1992), Međunarodnopravna zaštita fizičkog integriteta dece u krivičnom postupku i postupku izvršenja krivičnih sankcija, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Beograd, no. 6, pp. 583 599.

4. Ševo G., Mršević Z., (1993), Bernska kantonalna služba za rad sa decom koja su doživela nasilje, SOS Bilten, vol. 3. No. 6-7, pp. 173-174.

5. Ševo G., Mršević Z., (1993), Služba za decu žrtve nasilja u kantonu Bern, SOS Bilten, Beograd, Vol. 3. No. 6-7, pp. 181-190.

6. Mršević Z., (1994), Incest i prateća dela u engleskom krivičnom zakonodavstvu, Jugoslovenska revija za kriminolog¬iju i krivično pravo, Beograd, vol. 32, no. 3, pp. 47 61.

7. Mršević Z., (1995), Incest: scenario zbivanja, Psihologija kriminala, br. 1, Beograd, vol. 1, str 151 163, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

8. Mršević Z., (1995), Incest, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, Beograd, vol. 2, no. 1 2, pp. 13 52.

9. Mršević Z., (1995), Uloga majke u incestu, Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju, Beograd, vol. 2, no. 1 2, str 176 205.

10. Mršević Z., (1995), Devet mitova o incestu, Sociologija, Beograd, vol. 37. no. 1, str. 49 59.

11. Mršević Z., (1995), Kriminološki aspekti otkrivanja seksualne zloupotrebe dece, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, vol. 33, no. 3, pp. 89 106.

12. Mršević Z., (1997), Posledice spolne zlorabe otrok incestnega tipa, Socialno Delo, Lubljana, vol. 36, no. 1. pp. 23 33.

13. Mršević Z,. (1997), Kršenje ljudskih prava ženske dece radnjama seksualne zloupotrebe, Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, Ženske studije, Beograd, pp. 120 133./

14. Mršević Z., (1997), Visoke devojke teško dišu ili šta znamo o incestu, Košava, Pančevo, vol. 6. no. 34 35, pp. 34 39.

15. Mršević Z., (1997), Dugotrajnost posledica incesta, ProFemina, Beograd, vol. 3, 12:78-185.

16. Mršević, Z. (1998): Seksualno nasilje prema deci. U. M. Milosavljević, Nasilje nad decom, 243-276. Beograd: Fakultet političkih nauka.

17. Mršević, Z. (1998): Krivičnopravni pristup nasilju nad decom i uloga pravosudnih organa. U. M. Milosavljević, Nasilje nad decom, 323-348. Beograd: Fakultet političkih nauka.

18. Mršević Z., Radisavljević S., Milivojević S., (1998), Krivičnopravni pristup fenomenu fizičkog nasilja nad decom i uloga sudova, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 36, 2:71-93.

19. Radisavljević S., Milivojević S., Mršević Z., (1998), Uloga krivičnih sudova u zaštiti dece od nasilja, Ljudska prava, vol.1,1:65-73.

20. Mršević Z., (1998): Incest kao specifičan oblik nasilja prema deci, U. R. Trajković, Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, 50-68. Beograd, Ministarstvo za brigu o porodici.

21. Mršević Z., Radosavljević S., Milivojević S., (1998): Kaznena politika i krivični postupak kao mera zaštite dece od nasilja nedostaci i pravci mogućih promena. U. R. Trajković, Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, 129-140. Beograd, Ministarstvo za brigu o porodici.

22. Mršević Z., (1998), Karakteristike sudskih slučajeva seksualnog zlostavljanja dece, Glasnik Advokatske Komore Vojvodine, vol. 58:10, 391-400.

23. Mršević Z., (1998): Mitovi o incestu. U: M. Blagojević Ka vidljivoj ženskoj istoriji - Ženski pokret u Beogradu 90 –tih, 198-203. Beograd, Centar za Ženske studije.

24. Mršević Z., Radisavljević S., (1998), Ugrožavanje života i telesnog integriteta dece porodičnim nasiljem, Pravni život, vol. 47:9, 217-224.

25. Mršević Z., (1999), Tamna brojka kod krivičnih dela seksualnog zlostavljanja dece, Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol 37. 2:163:183.

26. Mršević Z., Milivojević S., Ćopić S., (2000), Temida, Deca – žrtve nasilja, kriminološki, krivičnopravi i krivičnoprocesni aspekti, vol 3. 1: 13-19.

27. Mršević Z., (2001): Krivičnopravna zaštita dece od nasilja. Ed. Jelena Srna, Od grupe do tima, 256-263. Beograd. Centar za brak i porodicu.