Aktivnosti u 2012.

Međunarodni skupovi

1. 18 - 20 mart, Vlada Republike Crne Gore & Council of Europe, Budva Međunarodna konferencija "Zajedno protiv diskriminacije" Zorica Mršević izlagala na temu: “Grafiti mržnje kao deo javnog diskursa mržnje"

2. 17 – 20 maj, Central European University, Budapest, The 8th European Feminist Research Conference, Zorica Mršević izlagala na temu: "Feminist activities and responsibilities regarding hate speech and crime"

3. 28-29 maj, Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima & UNICEF, Beograd Konferencija "Dani maloletničkog pravosuđa", Zorica Mršević izlagala na temu: "Grafiti kao maloletnički govor mržnje"

4. 29. i 30. jun, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo Skup "Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog" Zorica Mršević izlagala na temu: "Kriminologija vršnjačkog nasilja"

5. 15-28 juli, Summer University, Central European University, Budapest Seminar: Managing Social Vulnerability Zorica Mršević izlagala na temu: "Sistem izdržavanja zatvorskih kazni za žene u Srbiji"

6. 21-22 septembar, University of Bucharest, Faculty of Foreign Languages and Literatures, American Studies Center, Bucharest Međunarodna konferencija "Between History and Personal Narrative: East-European Women’s Stories of Migration in the New Millennium" Zorica Mršević izlagala na temu: "War Experiences: Women’s Oral Histories"

7. 10 -13 oktobar, University of Utrecht & Council of Europe, Utrecht International conference "United against homophobia in sports" Zorica Mršević izlagala na temu: "Legal ban of discrimination based on sexual orientation in sport in Serbia"

8. 22-23 novembar, Viktimološko društvo Srbije, Beograd Treća godišnja konferencija "Žrtve i savremeni društveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam" Zorica Mršević izlagala na temu: "Žrtve vršnjačkog nasilja"

9. 13 decembar, Council of Europe & Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Beograd Inicijalni seminar: "Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije" Zorica Mršević izlagala na temu: "Strategija borbe protiv diskriminacije"

Državne institucije - Stručna podrška i edukacija

Februar do kraja 2012.g., angažovana od Uprave (kasnije, Kancelarije) za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije za rad na Nacionalnoj strategiji protiv diskriminacije u ulozi zamenice šefa tima i tim liderke grupe za poglavlje zaštite LGBT osoba od diskriminacije

April do kraja 2012., angažovana u Zajedničkoj radnoj grupi Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana za analizu propisa od značaja za pravni položaj transpolnih osoba, Zorica Mršević bila zadužena za pisanje analize regionalnih i međunarodnih pravnih propisa relevantnih za pravno priznanje promene pola (univerzalni dokumenti o ljudskim pravima, preporuke Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, izveštaji međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava, praksa i odluke Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde) i konsolidovanih zajedničkih zaključaka i preporuka Radne grupe

Cele 2012 predavanja u organizaciji Pravosudne akademije za sudije i javne tužioce beogradske, novosadske, niške i kragujevačke apelacije o rodnoj ravnopravnosti (teme rodno zasnovano nasilje i višestruko marginalizovane gupe žena)

Juli-novembar 2012, za Sektor za vanredne situacije MUPa Srbije i druge državne institucije integrisanog sistema spasavanja i zaštite, izrada Studije o uvođenju rodne ravnopravnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa uz finansijsku podršku UNDP. U organizaciji skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost 16 oktobar na javnom slušanju u Narodnoj Skupštini prezentirane preporuke Studije.

31. oktobar/1. novembar, predavanje o temama i načinu unošenju rodne ravnopravnosti u lokalne planove aktivnosti za novoizabrane opštinske funkcionere u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, Leskovac i dalja stručna podrška u izradi tih planova

3. novembar, seminar o rodnoj ravnopravnosti za novoizabrane narodne poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Ženska prava su ljudska prava, Žene za demokratiju i jednakost – veće učešće žena u donošenju političkih odluka i delotvornoj primeni politika jednakih šansi

Državne institucije - Monitoring rada

Cele 2012 godine, članica Opservatorije, nezavisnog tela za monitoring mera i aktivnosti državnih organa na suzbijanju nasilja nad ženama, finansiranog iz EU fondova

Cele 2012.g. Kvalitativna analiza pravne i institucionalne zaštite žena od diskriminacije državnim institucijama u sektora bezbednosti, kao deo Shadow Report-a o primeni UN Rezolucije 1325 u Srbiji. Završni skup 11 decembra.

Nastava

Redovna nastava

Zorica Mršević predavala na Fakultetu za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum:

  • u letnjem semestru 2012. predmet Studije roda
  • u zimskom semestru školske 2012/2013 predmete Studije roda i Fenomenologija nasilja

Pojedina predavanja po pozivu

26-28. mart, edukacija zaposlenih u kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Zorica Mršević predavala tematsku oblast „Diskriminacija LGBT populacije“, Novi Sad.

18 aprila 2012 predavanje u okviru predmeta Studije roda na Pravnom fakultetu u Beogradu, „Kvote izborni sistem”, Beograd.

24 maj, Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova, predavanje na temu, Zorica Mršević predavala na temu,„Borba protiv diskriminacije – put ka EUu“, Novi Sad.

13 septembar, Seminar, „Promena medijske prakse u izveštavanju o ženama u sportu“, Centar za podršku ženama, Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova, Vojvodjanski omladinski centar, Zorica Mršević predavala na temu, „Iskustva u svetu u borbi protiv diskriminacije nad zanama u sportu“ Sremska Kamenica

29 septembar, Seminar za stručne saradnike u sudovima, tužilaštvima i advokatskim kancelarijama „Zakoni koji štite LGBT osobe u Srbiji“, Labris, Babe.

25. novembar, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra iz Beograda, predavanje u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji „Rodna ravnopravnost i ženski pokret u Srbiji“, Kragujevac.

13 decembra, Fakultet političkih nauka, Studije roda, master studije Rod i kultura, predavanje na temu „Ženska ljudska prava i mehanizmi za rodnu ravnopravnost“, Beograd.