Bibliografija - Prava osoba sa invaliditetom

1. Mršević Z., (1998): Incestuirane invalitkinje. U: A. Savić Od zanemarivanja i lišavanja do zlostavljanja i nasilja, 130-134. Beograd, Zavod za cerebralnu paralizu.

2. Mršević Z., (2002), Ka društvenom modelu invaliditeta kao uslovu za poštovanje ljudskih prava invalidnih lica, Ljudska prava, Beograd, Biro za ljudska prava Savezne Republike Jugoslavije, vol 1, 7-8:27-45.

3. Mršević Z., (2004), Društveni model tretiranja invaliditeta, Pravni život, vol. 53, 10: 847-866, YU ISSN 0350-0500 UDK 34 (497.11)(05), vol: LIV

4. Mršević Z., (2008), Dvostruka diskriminacija invalitkinja kao marginalizovane grupe žena, (srp 41-52, eng 43-56) Ed: P. Teofilović. Ombudsman protiv dvostruke diskriminacije žena (Ombudperson against double discrimination of women) Novi Sad, Pokrajinski Ombudsman.
ISBN 978-86-907911-4-9
COBISS. SR-ID 229587975

5. Mršević Z., (2010), Iskustva Zaštitnika građana u borbi protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, 59-70, Ed: Jovica Trkulja, Centar za unapređenje pravnih studije, Beograd
ISBN 978-86-7546-054-1
COBISS.SR-ID 173354764

6. Mršević Z., (2012), Uloga Zaštitnika građana u zaštiti prava osoba sa invaliditetom, 75 - 82 Ed, Ed., Trkulja J., Rakić B., Tatić D., Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
ISBN 978 – 86 – 519 -1231-6
COBISS.SR-ID 189783308

7. Mršević Z., (2012), Položaj osoba sa invaliditetom kao korisnika ustanova za smeštaj starih, 239 – 247 Ed, Ed., Trkulja J., Rakić B., Tatić D., Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
ISBN 978 – 86 – 519 -1231-6
COBISS.SR-ID 189783308