Aktivnosti u 2014.

Državne institucije

1. Članica radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, zadužena za deo koji se odnosi na LGBT osobe do septembra 2014. kada je Vlada usvojila taj dokument

2. Do 29 juna 2014. bila aktivna članica Saveta za rodnu ravnopravnost. Vlade Republike Srbije kada je održana njegova poslednja sednica

3. Saradnja sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, „sudija“ studentske vežbe simulacije suđnja za slučaj diskriminacije, „moot court-a“

4. Članica radne grupe za izradu Modela zakona o rodnom identitetu, prvo predstavljanje 15 maja u organizaciji Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana.

5. IPA projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“. Podrška Kancelariji za ljudska i maninjska prava i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Učestvovala na 10 panela na temu „Grafiti mržnje, govor mržnje, zločin mržnje, povezanost, uzročnost, potrebna instituconalna i građanska reagovanja“, održanih: 21 februar Odžaci, 26. mart Bor 1 april Jagodina, 16 april Loznica, 17 april Kosjerić, 8 maj Vranje, 9. maj Leskovac, 25 juni Novi Pazar, 26 juni Prijepolje, 27 juni Ivanjica.

Monitoring rada

Cele 2014 godine, članica Opservatorije, nezavisnog tela za monitoring mera i aktivnosti državnih organa na suzbijanju nasilja nad ženama

Međunarodni/regionalni skupovi

Barcelona Španija, 9 do 12 juli, XVIII International Congress of Oral History

Sarajevo BiH, 29. septembar. „Stretegija prevencije i zaštite od diskriminacije, usvajanje i funkcionisanje u Srbiji”. skup: „Strategija borbe protiv diskriminacije u BiH
organizator: Sarajevski otvoreni centar/Sarajevo Open Centre.

Temišvar Rumunija, 18 novembar “The beauty of graffiti”. Conference “Art, Society and Politics in (Post) Socialism”. organizator West University of Timisoara.

Banja Luka, Republika Srpska. 2. decembar, „Incest između mita i stvarnosti” i „Nasilje nad LGBT osobama”. Konferencija „Društveni odgovor na rodno zasnovano nasilje“.
organizator Administrativni centar Vlade Republike Srpske

U Beogradu

Beograd Srbija, 21 mart, Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite.organizator Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Savet Evrope

Beograd Srbija, 12 septembar, „History of homosexuality in the Balkans” izlaganje na konferenciji “Future belongs to us, LGBT rights on the road to the European Union”. Organizator Delegacija EU u Republici Srbiji.

Beograd Srbija,13 septembar. “Roditelji LGBT dece, podrška i zaštita umesto nasilja i odbacivanja”. Skup “Politike roditeljstva”. organizator Filozofski fakultet.

Beograd Srbija. 27. novemabar “Žrtve sportskog nasilja“. Skup: Peta godišnja Konferencija Viktimološkog društva „Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa”. Organizator Viktimološko društvo Srbije.

Međunarodna/regionalna saradnja

28 februar, završena jednogodišnja saradnja sa Ženskim centrom Trebinje na projektu „Pravna regulativa tretmana žrtava domaćeg nasilja u Republici Srpskoj“, finansijski podržanog od strane Open Fund Society, Budapest. Predata finalna studija.

5 mart OSCE/ODIHR, Posmatračka misija izbora, postovanja rodne ravnopravnosti

7 april OSCE Misija u Crnoj Gori. Celodnevni trening za sudije. Prepoznavanje diskriminacije, vrste diskriminacije, zaštićene grupe, zakonska regulativa. Maestral, Pržno.

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). Maj-oktobar 2014. Projekat: Capacity Development Needs Assessment of Ombuds Institutions for the Armed Forces in the OSCE Area - Case Study Serbia.

UNDP edukacija za urednike i novinare lokalnih medija o izveštavanju nasilju nad ženama, 4 april Vrnjačka Banja, 9 juni Kragujevac, 19 juni Sjenica.

14-17 juni, organizovala gostovanje profesorke Edrijen Ving, u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Ajovi. Ving je održala 4 predavanja: u Misiji OSCE u Srbiji, Institutu društvenih nauka, Opštini Vračar i Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Predavanja/izlaganja po pozivu u Srbiji

13. februar, „Femicid praćen samoubistvom“. Organizator Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta. Mesto Filozofski fakultet Beograd.

29 mart subota 14h, Kvir studije, predavanje o LGBT porodicama, analiza elemenata transrodnih likova u porodičnim stripovima (Laki Edi transrodni Viking, Princ Valijant, i dr)

31 mart, ponedeljak, od 15 do 16 časova tribina “Ne okreći glavu – upoznaj trans* osobu i njene probleme“, organizator Gejte, mesto KC Rex, Beograd.

11 april, „Unapređenje položaja LGBT osoba, segment Akcionog plana Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije“. Okrugli sto za predstavnike resornih ministarstava. Organizator Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Mesto Beograd.

16 maj, „Sloboda govora i IDAHOT dan“, organizator Gejten i SPY, mesto Rex, Beograd.

24 maj, „Iskustva lezbejke u institucijama u Srbiji“, political leadership trening. Mesto Beograd. Organizator Labris.

11.- 12. juna Nasilje nad ženama u islamskoj kulturi, XXV naučni skup „Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Organizatr Institut za kriminološka i sociološka istraživa. Mesto Palić.

28 juni Zlatibor, 5 oktobar Zrenjanin, 25 oktobar Beograd. „Praćenje i dokumentovanje primene: Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine i odnosnog Akcionog Plana”. Organizator Labris.

15 juli, „Razumevanje nasilja“. Edukacija za aktivistkinje SOS telefona. Mesto Kruševac. Organizator Peščanik Kruševac.

31. juli, „Kako izmeniti diskriminatorni sadržaj srednjoškolskih udžbenika“. Izlaganje na panelu u Medija centru. Mesto Beograd. Organizator Labris.

23 oktobar, „Lucifer među nama“. naučni skup „Nasilje u Srbiji“. Organizator Kriminalistička akademija. Mesto ''Omorika'' na Tari.

28 oktobar. „Rodno senzitivan jezik“, panel na Sajmu knjiga. Organizator Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

31 oktobar. „Potreba za ženskim narativom”. konferencija “Ženska platforma za razvoj Srbije – Palić 2014“ panel „Kontekst Srbije – naučene lekcije”. Organizator, Ženska politička mreža. Mesto Subotica/Palić.

3. decembar „Diskriminaciji osoba sa invaliditetom”. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Organizator Republički zavod za statistiku i Institut društvenih nauka. Mesto Beograd.

5. decembar. „Koncept lične bezbednosti kao zaštita žena od nasilja”. Skup „Dostignuća u primeni Rezolucije 1325 o ženama, miru i bezbednosti - od globalnog ka lokalnom“. organizator Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

9. decembar. „Razumevanje nasilja”. Organizator Ženski centar Užice. mesto opština Užice

10 decembar Razumevanje nasilja. Organizator organizacija Impuls Tutin, mesto opština Tutin.

12. decembar. „Prezentacija danskog Zakona o pravnoj promeni ličnog identitetskog statusa” na skupu „Promocija Standarda Svetskog udruženja profesionalaca za transrodno zdravlje”. organizator Gejten. mesto Beograd

23. decembar, promocija knjige Ankice Šobot, ”Rodna neravnopravnost u Srbiji”, Organizator Institut društvenih nauka. Mesto Biblioteka grada Beograda.

Mediji

12 maj, „Ajdaho - protiv dozvoljene mržnje" Politka.

9 oktobar, „Razbijeni prozori" Politika

29 oktobar, “Razumevanje nasilja”, Radio Beograd Prvi program

14. novembar, „Razbijeni prozori i grafiti mržnje" Politka.